MENU

Tietosuojaselosteet

Tältä sivulta löydät Palmia Oy:n suoramarkkinointirekisterin, asiakasrekisterin, valvomopalvelujen, verkkokaupan, ruokailijan, rekrytointijärjestelmän sekä eettisen kanavan tietosuojaselosteet.

Suoramarkkinointiseloste
Tietosuoja-asetus (2016/679, Artikla 13 ja 14)

1. Johdanto
Yksityisyytesi suoja on meille tärkeä. Palmia Oy (myöhemmin "Palmia" tai "rekisterinpitäjä") on siksi sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja käsittelemään henkilötietojasi läpinäkyvästi kulloinkin voimassa olevan lain ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste kuvastaa miten keräämme, käsittelemme ja suojaamme henkilötietojasi suoramarkkinointiin

2. Henkilötietojen käyttö ja käsittely

Henkilötietojen käyttötarkoitukset
Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain siltä osin, kuin ne ovat tarpeellisia meidän liiketoimintamme kannalta ja palveluidemme tarjoamiseksi ja kehittämiseksi. Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

 • suoramainontaan
 • etämyyntiin
 • profilointitarkoituksiin*
 • mielipide- ja markkinatutkimuksiin
 • tapahtumakutsuihin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin tai
 • aina kun laki sitä meiltä edellyttää tai kun oikeutetut etumme sen mahdollistavat.

*Osana suoramarkkinointirekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia Palmia toteuttaa myös profilointia (kts. kohta 3.).

Käsittelyn oikeusperusteet
Henkilötietojen käsittely perustuu yritysyhteyshenkilöiden osalta Palmian oikeutettuun etuun (suoramarkkinointitarkoitus) tai rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Yksityishenkilöiden osalta henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Oikeutettu etu tarkoittaa rekisterinpitäjän toimintaan olennaisesti liittyvää käsittelyä, jonka asiakas voi kohtuullisesti olettaa kuuluvan rekisterinpitäjän toimintaan. Rekisterinpitäjän on usein käsiteltävä henkilötietoja voidakseen suorittaa liiketoimintaan liittyviä tehtäviä. Henkilötietojen käsittelyä ei tässä yhteydessä voida välttämättä perustella lakisääteisellä velvoitteella tai sopimuksen perusteella. Henkilötietojen käsittely voi kuitenkin olla perusteltua ”oikeutetun edun” perusteella. Tällöin tietojen käsittelystä oikeutetun edun perusteella on aina arvioitava etukäteen, ettei oikeutetun edun mukaisesta toiminnasta aiheudu vakavaa haittaa rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille.

Säännönmukaiset tietolähteet
Keräämme yksityis- ja yritysyhteyshenkilöiden henkilötietoja kilpailujen tms. rekisteröitymistä vaativien toimintojen yhteydessä, erilaisten digitaalisten materiaalien latauksen yhteydessä, Palmian palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä itseltään. Yritysyhteyshenkilöiden osalta henkilötietoja kerätään ja päivitetään Palmian muista rekistereistä (asiakasrekisterit), yritystietokannoista sekä mahdollisesti ostettavista tietokannoista.

Käsittelyn käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa keräämme missäkin tilanteessa ja mitä tarkoitusta varten. Käsittelemme alla mainittuja henkilötietojasi vain laillisin perustein etukäteen määriteltyihin tarkoituksiin.

3. Rekisteröidyn profilointi
Profiloinnilla tarkoitetaan mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan, analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät esimerkiksi kyseisen luonnollisen henkilön kiinnostuksen kohteisiin, verkkokäyttäytymiseen tai liikkeisiin tietyillä verkkosivuilla.

Palmia toteuttaa profilointia luomalla rekisteröidylle tunnisteen, jonka avulla suoramarkkinointirekisterissä olevia rekisteröityjä koskevia tietoja (kuten käyttäminen, liikkeet ja kulutetut sisällöt verkkosivustollamme) yhdistellään. Rekisteröidyn toimintaa Palmian verkkosivuilla voidaan seurata ja tallennetaan automaatiojärjestelmän avulla. Rekisteröityjen profiileja on mahdollista tämän jälkeen esimerkiksi ryhmitellä verkkokäyttäytymisen tai ammatillisen kiinnostuksen perusteella. Rekisterin tietojen perusteella ei tehdä sellaista profilointia, jolla olisi rekisteröidylle oikeusvaikutuksia.

Profiloinnin tarkoituksena on Palmian viestinnän parempi ja tarkempi kohdentaminen sekä datan hyödyntäminen verkkosivujen kehittämiseen.

4. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Yritysyhteyshenkilöiden osalta rekisteröidystä tallennetaan henkilötietoina:

 • nimi
 • titteli
 • työnantaja
 • osoite- ja muut yhteystiedot (työhön liittyvät)
 • kanavakohtainen suoramarkkinointilupa ja –kieltotiedot
 • tiedot rekisteröidyn tilaamista palveluista
 • markkinointiin liittyvät rekisteröityä koskevat muut tunnistetiedot sekä
 • näiden tietojen muutostiedot.

Yksityishenkilöiden osalta rekisteröidystä tallennetaan henkilötietoina:

 • nimi
 • Sähköpostiosoite
 • suoramarkkinointilupa ja -kieltotiedot
 • tietoa rekisteröidyn tilaamista palveluista
 • markkinointiin liittyvät rekisteröityä koskevat muut tunnistetiedot sekä
 • näiden tietojen muutostiedot.

Lisäksi kerämme tietoja liittyen Palmian verkkosivujen käytön analysointiin, kuten esimerkiksi IP-osoite, käyttöjärjestelmä, selainversio ja päätelaitteen malli sekä sivusto, jolta on siirrytty Palmian verkkopalveluun.

5. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Suoramarkkinointirekisterin henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Keräämiämme tietojen käsittelyssä käytämme myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia (esim. tekniseen ylläpitoon tai kampanjoiden ja suoramarkkinoinnin toteuttamiseen), joilla on oikeus käsitellä tietojasi ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa. Tämä tarkoittaa, että he eivät voi käyttää tietojasi omiin käyttötarkoituksiin. Velvoitamme heidät sopimusteitse huolehtimaan riittävästä tietosuojan tasosta sekä käsittelyn lainmukaisuudesta. 

Henkilötietoja siirretään Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, koska osa Palmian ulkopuolisista palvelu- tai ohjelmistotoimittajista sijaitsee tai käsittelee henkilötietoja ETA-maiden ulkopuolella. Henkilötietolain (523/1999) 23§:n ja Tietosuoja-asetuksen (2016/679) 46 artiklan mukaisesti henkilötietoja voidaan siirtää kolmanteen maahan, mikäli rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet. Näiden siirtojen osalta Palmia on varmistanut riittävän tietosuojan tason lainsäädännön edellyttämällä tavalla mm. hyödyntämällä EU:n komission 15.6.2001 tekemällä päätöksellä (2001/497/EY) hyväksymiä mallisopimuslausekkeita henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin.  

6. Tietoturvallisuus
Meillä on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Pääsynhallinta Palmian henkilötietoja sisältävään aineistoon perustuu keskitettyyn käyttäjärekisteriin ja siihen liittyvään pääsynhallintajärjestelmään. Käyttöoikeuksia luodaan tarvittaessa pääsynhallintaprosessin mukaisesti. Palmian päätelaitteet, tietoverkot ja palvelimet on suojattu palomuurein ja muiden asianmukaisten teknisten järjestelmien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Palmia edellyttää kaikilta käyttämiltään palveluntarjoajilta tietosuojalainsäädännön mukaisia toimenpiteitä käsittelemiensä henkilötietojen suojaamiseksi. Palveluntarjoajat ovat salassapitovelvollisia ja asiakkaan henkilötietoja sisältävien järjestelmien tulee olla suojattu ajantasaisten tietoturvakäytäntöjen mukaisesti.

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain rajatulla joukolla henkilöitä. Tämä oikeus annetaan henkilöille, joiden on työnsä puolesta päästävä käsittelemään tietoja.

7. Tietojen säilyttäminen
Säilytämme henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksen edellyttämän ajan, niin kauan kuin laki meiltä sitä edellyttää tai siihen asti, että saamme poistopyynnön.

Palmia säilyttää rekisteröityjen henkilötietoja suoramarkkinointirekisterissä, ellei rekisteröity ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin rekisterissä säilytetään kuitenkin suoramarkkinoinnin kieltoa koskeva tieto. Palmia poistaa vanhentuneita ja vääriä tietoja rekisteristä säännöllisesti.

8. Evästeet ja tiedon tallentaminen päätelaitteellesi
Verkkopalvelu voi tallentaa tietoa päätelaitteellesi evästetiedostojen ja muiden vastaavien tekniikoiden (kuten local storage ja session storage) avulla. Päätelaitteellesi tallennettua tietoa voidaan hyödyntää sekä tilastollisissa-, että markkinoinnillisissa tarkoituksissa. Sinulla käyttäjänä on kuitenkin oikeus rajoittaa seurantaa, tai kieltää se kokonaan – paitsi niiden evästeiden ja tiedon tallentamisen osalta, jotka ovat verkkopalvelun toimivuuden kannalta välttämättömiä.

Lue lisää evästekäytännöistä ja muokkaa asetuksia

9. Pääsy tietoihin ja oikeuksien käyttäminen
Sinulla on oikeus tarkastaa mitä tietoja olemme sinusta keränneet rekisteriimme ja vaikuttaa siihen, miten me käytämme niitä. Kuvaamme alla mitä oikeuksia sinulle kuuluu voimassa olevan lainsäädännön puitteissa:

Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkistaa mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 10 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 10 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa käsittelyä, mikäli lainsäädännön edellyttämä peruste täyttyy. Rekisterinpitäjä arvioi mahdollisuuden käsittelyn rajoittamiseen tapauskohtaisesti. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 10 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus henkilötietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot edellyttäen, että jokin lainsäädännön perusteista täyttyy.  Rekisterinpitäjä arvioi mahdollisuuden käsittelyn rajoittamiseen tapauskohtaisesti. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 10 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimitanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus suostumuksen perumiseen
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Palmialle tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti.

Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus
Lisäksi rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää suoramarkkinointi (mukaan lukien profilointi suoramarkkinointitarkoituksiin).

10. Yhteydenottopyyntö
Kohdassa 9 mainittuja oikeuksia voi toteuttaa lähettämällä pyynnön kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle (mainittu kohdassa 13) postitse tai sähköpostilla. Tämän lisäksi rekisteröity voi tulla henkilökohtaisesti paikan päälle tarkastamaan omat tietonsa sovittuna ajan kohtana. Pyyntöön vastataan yhden (1) kuukauden sisällä.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Palmia ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Suomessa valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu, yhteystiedot löydät täältä

12. Muutokset tähän selosteeseen
Palmia kehittää palveluitaan säännöllisesti ja tämän vuoksi rekisterinpitäjä varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia tähän selosteeseen. Mahdollisista isommista muutoksista rekisterinpitäjä informoi verkkosivuillaan erikseen. Muutoin muutokset päivitetään tähän selosteeseen suoraan. Mahdolliset muutokset selosteen sisältöön voivat johtua myös lainsäädännön muuttumisesta. 

13. Rekisterinpitäjä
Palmian suoramarkkinointirekisterin rekisterinpitäjänä toimii:
Palmia Oy
Y-tunnus: 2653762-3
Käyntiosoite: Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki
Postiosoite: PL 9800, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin: 030 322 222
Sähköpostiosoite: [email protected]

Asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Tietosuoja-asetus (206/679, Artikla 13 ja 14)

1. Johdanto 
Päivitetty 4.6.2020

Yksityisyytesi suoja on meille tärkeä. Palmia Oy (myöhemmin "Palmia" tai "rekisterinpitäjä") on siksi sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja käsittelemään henkilötietojasi läpinäkyvästi kulloinkin voimassa olevan lain ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste kuvastaa miten keräämme, käsittelemme ja suojaamme henkilötietojasi kaikessa toiminnassamme. Tämä tietosuojaseloste koskee Palmian asiakasrekisteriä, joka pitää sisällään Palmian nykyiset yksityisasiakkaat, yritysasiakkaat, yritysasiakkaiden yhteyshenkilöt, toimittajien yhteyshenkilöt, potentiaaliset yritysasiakkaat sekä entiset yritysasiakkaat ja yksityisasiakkaat.

2. Henkilötietojen käyttö ja käsittely

Henkilötietojen käyttötarkoitukset
Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain siltä osin, kuin ne ovat tarpeellisia meidän liiketoimintamme kannalta ja palveluidemme tarjoamiseksi ja kehittämiseksi. Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi muun muassa seuraaviin tarkoituksiin

 • palvelujen tuottamiseksi
 • laskutukseen
 • asiakaspalveluun sekä asiakassuhteiden hallintaan ja hoitamiseen
 • asiakasviestintään
 • myyntiin, markkinointiin ja mainontaan
 • kontaktien hallitsemiseksi
 • asiakaskyselyiden käsittelemiseksi
 • palveluiden kehittämiseksi
 • asiakassopimusten valmistelemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, sekä
 • aina kun laki sitä meiltä edellyttää tai kun oikeutetut etumme sen mahdollistavat.

Käsittelyn oikeusperusteet
Käsittelyn oikeusperusteena on pääasiallisesti sopimuksen täytäntöönpano, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. Käsittelyn perustuessa sopimukseen, on henkilötietojen käsittely välttämätöntä palvelun tuottamisen vuoksi. Palveluja ei pystytä tuottamaan ilman yrityksen yhteyshenkilön yhteystietoja.

Asiakasrekisteriin sisältyvien henkilötietojen käsittely on tarpeen myös rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Oikeutettu etu tarkoittaa rekisterinpitäjän toimintaan olennaisesti liittyvää käsittelyä, jonka asiakas voi kohtuullisesti olettaa kuuluvan rekisterinpitäjän toimintaan. Rekisterinpitäjän on usein käsiteltävä henkilötietoja voidakseen suorittaa liiketoimintaan liittyviä tehtäviä. Henkilötietojen käsittelyä ei tässä yhteydessä voida välttämättä perustella lakisääteisellä velvoitteella tai sopimuksen perusteella. Henkilötietojen käsittely voi kuitenkin olla perusteltua ”oikeutetun edun” perusteella. Tällöin tietojen käsittelystä oikeutetun edun perusteella on aina arvioitava etukäteen, ettei oikeutetun edun mukaisesta toiminnasta aiheudu vakavaa haittaa rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille. Palmia käsittelee rekisterinpitäjänä tietoja oikeutetun edun perusteella esimerkiksi asiakaspalvelun tarjoamiseksi, väärinkäytösten ja vikojen selvittämiseksi, asiakaspalautteiden käsittelemiseksi ja analysoimiseksi sekä palvelujen kehittämiseksi. Mikäli rekisteröity jättää henkilötietonsa Palmian www-sivuille pyyntönä, että häneen ollaan jäljempänä yhteydessä, henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella.

Säännönmukaiset tietolähteet
Yritysasiakkaita koskevat henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti sinulta itseltäsi tai yritykseltä, jota edustat asiakassuhteemme aikana. Tiedot kerätään puhelimitse, sähköpostilla, sähköisillä/tulostettavilla lomakkeilla (esim. Asiakaspalautteen annon yhteydessä) tai tarjouspyynnössä, palvelusopimuksessa tai palvelujen ylläpidon aikana. Tietoja kerätään myös tapaamisten yhteydessä. Asiakaspalvelutilanteissa voidaan sinun ja Palmian välistä viestintää, kuten esimerkiksi sähköpostiviestejä, tallentaa asiakaspalvelun kehittämiseksi ja sen sisällön todentamiseksi. Tallennamme myös kaikki puhelumme palvelumme kehittämiseksi. Tietyissä tilanteissa keräämme myös tietoja muista ulkopuolisista lähteistä nimenomaisella suostumuksellasi tai lain sallimissa rajoissa, esimerkiksi potentiaalisten asiakkaiden tietoja myyntikontaktien tekemistä varten.

Yksityisasiakkaita koskevat henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti sinulta itseltäsi tilauksen tai sopimuksen laatimisen yhteydessä. Jos olet vieraana tiloissa, joita hallinnoimme, voimme saada tietoja yritykseltä tai henkilöltä, jonka vieras olet. Lisäksi saamme henkilötietoja julkisista ja yksityistä rekistereistä, mm.Trafin ylläpitämästä ajoneuvorekisteristä ja Easyparkin sopimuspysäköintirekisteristä. Voit myös halutessasi antaa yhteystietosi asiakaspalautteen yhteydessä. Ethän kirjoita viestiisi henkilötunnustasi tai pankkiyhteystietojasi, tai muita henkilökohtaisia esim. terveydentilaan liittyviä tietoja, jotka eivät ole tarpeen asian hoitamisen kannalta. Vältäthän myös turhien yhteystietojen jättämistä.

Käsittelyn käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa keräämme missäkin tilanteessa ja mitä tarkoitusta varten. Käsittelemme alla mainittuja henkilötietojasi vain laillisin perustein etukäteen määriteltyihin tarkoituksiin.

3. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Rekisteröityjen ryhmät ovat yritysasiakkaiden, yksityisasiakkaiden ja toimittajien yhteyshenkilöt.

Henkilötietoryhmät koskien yritysasiakkaita:

 • Suku- ja etunimi
 • Titteli
 • Työsähköposti
 • Työosoite / käyntiosoite
 • Työpuhelinnumero
 • Hänen palveluista ilmaisemansa mielipiteet
 • Hänen varaamansa tilat

Henkilötietoryhmät koskien yksityisasiakkaita:

 • Suku- ja etunimi
 • Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
 • Henkilöturvatunnus
 • Käyntiosoitetiedot
 • Laskutusosoitetiedot (mm yksityisasiakkaan yhteyshenkilön nimi ja laskutusosoitetiedot)
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostisosoite
 • Verkkolaskutiedot
 • Tilinumero, maksukorttitiedot
 • Asiakassuhteen alku
 • Asiakasnumero
 • Hänen palveluista ilmaisemansa mielipiteet
 • Hänen varaamansa tilat
 • Ruokavalio- ja allergiatiedot
 • Ajoneuvon rekisterinumero
 • Pysäköinnin reklamaatiotilanteissa tapahtuma- ja sijaintitiedot 

4. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti emmekä luovuta niitä kolmansille osapuolille.

Keräämiämme tietojen käsittelyssä käytämme myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia (esim. tekniseen ylläpitoon tai kampanjoiden ja suoramarkkinoinnin toteuttamiseen), joilla on oikeus käsitellä tietojasi ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa. Tämä tarkoittaa, että he eivät voi käyttää tietojasi omiin käyttötarkoituksiin. Velvoitamme heidät sopimusteitse huolehtimaan riittävästä tietosuojan tasosta sekä käsittelyn lainmukaisuudesta. 

Henkilötietoja siirretään Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, koska osa Palmian ulkopuolisista palvelu- tai ohjelmistotoimittajista sijaitsee tai käsittelee henkilötietoja ETA-maiden ulkopuolella. Henkilötietolain (523/1999) 23§:n ja Tietosuoja-asetuksen (2016/679) 46 artiklan mukaisesti henkilötietoja voidaan siirtää kolmanteen maahan, mikäli rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet. Näiden siirtojen osalta Palmia on varmistanut riittävän tietosuojan tason lainsäädännön edellyttämällä tavalla mm. hyödyntämällä EU:n komission 15.6.2001 tekemällä päätöksellä (2001/497/EY) hyväksymiä mallisopimuslausekkeita henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin.  

5. Tietoturvallisuus
Meillä on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä.

 • Manuaalinen aineisto:

Henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain asianomaisilla henkilöillä. Arkaluontoinen aineisto hävitetään asianmukaisesti tietosuojajätteenä

 • Digitaalinen aineisto:

Pääsynhallinta Palmian henkilötietoja sisältävään aineistoon perustuu keskitettyyn käyttäjärekisteriin ja siihen liittyvään pääsynhallintajärjestelmään. Käyttöoikeuksia luodaan tarvittaessa pääsynhallintaprosessin mukaisesti. Palmian päätelaitteet, tietoverkot ja palvelimet on suojattu palomuurein ja muiden asianmukaisten teknisten järjestelmien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Palmia edellyttää kaikilta käyttämiltään palveluntarjoajilta tietosuojalainsäädännön mukaisia toimenpiteitä käsittelemiensä henkilötietojen suojaamiseksi. Palveluntarjoajat ovat salassapitovelvollisia ja asiakkaan henkilötietoja sisältävien järjestelmien tulee olla suojattu ajantasaisten tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. 

6. Tietojen säilyttäminen
Säilytämme henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksen edellyttämän ajan, niin kauan kuin laki meiltä sitä edellyttää tai siihen asti, että saamme poistopyynnön.

Yritysasiakkaat

 • Yritysyhteyshenkilöiden jättämät asiakaspalautteet, ostot ja yhteistyöhön liittyvät muistiot säilytetään 2 vuotta. Kirjanpitomateriaaleja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti.
 • Asiakassuhteeseen liittyvät yritysyhteyshenkilöiden yhteystiedot säilyvät potentiaalisina asiakkaina yhteistyön päätyttyä. Palmia poistaa virheellisiä ja vanhentuneita tietoja rekisteristä säännöllisesti.
 • Toimittajatiedot poistetaan yhteistyön päätyttyä.

Yksityisasiakkaat

 • Yksityisasiakkaiden henkilötietoja hävitetään 2 vuoden kuluttua viimeisestä ostosta, jollei kirjanpitolaki edellytä pidempää säilytysaikaa.

Tämän jälkeen tiedot joko hävitetään tai tehdään tunnistamattomiksi muuttamalla ne peruuttamattomasti sellaiseen muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

7. Evästeet ja tiedon tallentaminen päätelaitteellesi
Verkkopalvelu voi tallentaa tietoa päätelaitteellesi evästetiedostojen ja muiden vastaavien tekniikoiden (kuten local storage ja session storage) avulla. Päätelaitteellesi tallennettua tietoa voidaan hyödyntää sekä tilastollisissa-, että markkinoinnillisissa tarkoituksissa. Sinulla käyttäjänä on kuitenkin oikeus rajoittaa seurantaa, tai kieltää se kokonaan – paitsi niiden evästeiden ja tiedon tallentamisen osalta, jotka ovat verkkopalvelun toimivuuden kannalta välttämättömiä.

8. Pääsy tietoihin ja oikeuksien käyttäminen
Sinulla on oikeus tarkastaa mitä tietoja olemme sinusta keränneet rekisteriimme ja vaikuttaa siihen, miten me käytämme niitä. Kuvaamme alla mitä oikeuksia sinulle kuuluu voimassa olevan lainsäädännön puitteissa:

Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkistaa mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 9 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 9 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa käsittelyä, mikäli lainsäädännön edellyttämä peruste täyttyy. Rekisterinpitäjä arvioi mahdollisuuden käsittelyn rajoittamiseen tapauskohtaisesti. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 9 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus henkilötietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot edellyttäen, että jokin lainsäädännön perusteista täyttyy.  Rekisterinpitäjä arvioi mahdollisuuden käsittelyn rajoittamiseen tapauskohtaisesti. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 9 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus
Lisäksi rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää suoramarkkinointi (mukaan lukien profilointi suoramarkkinointitarkoituksiin).

Oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimitanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

9. Yhteydenottopyyntö
Kohdassa 8 mainittuja oikeuksia voi toteuttaa lähettämällä pyynnön kirjallisena ja allekirjoitettuna Palmialle (mainittu kohdassa 12) postitse tai sähköpostilla. Tämän lisäksi voit tulla henkilökohtaisesti paikan päälle tarkastamaan omat tietosi erikseen sovittuna ajankohtana. Pyyntöön vastataan yhden (1) kuukauden sisällä.

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille
Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Palmia ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Suomessa valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu, yhteystiedot löydät täältä

 11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Palmia kehittää palveluitaan säännöllisesti ja tämän vuoksi rekisterinpitäjä varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Mahdollisista isommista muutoksista informoimme verkkosivuillamme erikseen. Muutoin muutokset päivitetään tähän tietosuojaselosteeseen suoraan. Mahdolliset muutokset tietosuojaselosteen sisältöön voivat johtua myös lainsäädännön muuttumisesta.

12. Rekisterinpitäjä
Palmian asiakasrekisterin rekisterinpitäjänä toimii:
Palmia Oy
Y-tunnus: 2653762-3
Osoite: PL 9800, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin: 0303 22 222
Sähköpostiosoite: [email protected]

Valvomopalvelut tietosuojaseloste

1. Johdanto
Yksityisyytesi suoja on meille tärkeä. Palmia Oy (myöhemmin "Palmia" tai "rekisterinpitäjä") on siksi sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja käsittelemään henkilötietojasi läpinäkyvästi kulloinkin voimassa olevan lain ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste kuvastaa miten keräämme, käsittelemme ja suojaamme henkilötietojasi kaikessa toiminnassamme. Tämä tietosuojaseloste koskee Palmian valvomopalveluissa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä, jota Palmian hälytyskeskuksen vartijat ja asiakaspalvelun työntekijät suorittavat työtehtäviensä puitteissa. Näiden tehtäviensä suorittamiseksi kaikki hälytys- ja asiakaspalvelukeskuksen (myös Valvomopalvelut) puhelut tallennetaan palvelumme kehittämiseksi.

2. Henkilötietojen käyttö ja käsittely

Henkilötietojen käyttötarkoitukset
Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain siltä osin, kuin ne ovat tarpeellisia meidän liiketoimintamme kannalta ja palveluidemme tarjoamiseksi ja kehittämiseksi. Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi muun muassa seuraaviin tarkoituksiin

 • sopimuksen mukaisten, toimeksi annettujen palvelutoimenpiteiden tuottamiseksi, käsittelemiseksi ja raportoimiseksi
 • puheluiden välitykseen
 • työtehtävien välittämiseksi huoltoyhtiölle, vartijalle tai viranomaiselle
 • asiakassopimusten valmisteleiseksi ja täytäntöönpanemiseksi
 • asiakassuhteen hoitamiseksi
 • laskutukseen
 • palveluiden kehittämiseksi, sekä
 • aina kun laki sitä meiltä edellyttää

Henkilötietoja käsitellään vain yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Käsittelyn oikeusperusteet
Käsittelyn oikeusperusteena on pääasiallisesti sopimuksen täytäntöönpano, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. Käsittelyn perustuessa sopimukseen, on henkilötietojen käsittely välttämätöntä palvelun tuottamisen vuoksi.

Valvomopalveluiden toimintaan liittyvien puheluihin sisältyvien henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Oikeutettu etu tarkoittaa rekisterinpitäjän toimintaan olennaisesti liittyvää käsittelyä, jonka asiakas voi kohtuullisesti olettaa kuuluvan rekisterinpitäjän toimintaan. Rekisterinpitäjän on usein käsiteltävä henkilötietoja voidakseen suorittaa liiketoimintaan liittyviä tehtäviä. Tietojen käsittelystä oikeutetun edun perusteella on aina arvioitava etukäteen, ettei oikeutetun edun mukaisesta toiminnasta aiheudu vakavaa haittaa rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille. Palmia nauhoittaa kaikki valvomopalveluiden puhelut oikeutetun edun perusteella asiakaspalvelun tarjoamiseksi, väärinkäytösten ja vikojen selvittämiseksi, asiakaspalautteiden käsittelemiseksi ja toiminnan todentamiseksi. Palmian oikeutettu etu puheluiden tallentamiseen ja tähän liittyvään henkilötietojen käsittelyyn on perusteltavissa yllä lueteltujen henkilötietojen käyttötarkoitusten ja lain yksityisistä turvallisuuspalveluista (2 luku, 8 §) vuoksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkailta tai yritykseltä, jota asiakas edustaa asiakassuhteen aikana. Tiedot kerätään puhelimitse, sähköpostilla, sähköisillä/tulostettavilla lomakkeilla tai tarjouspyynnössä, palvelusopimuksessa tai palvelujen ylläpidon aikana. Tietoja kerätään myös tapaamisten yhteydessä. Asiakaspalvelutilanteissa voidaan asiakkaan ja Palmian välistä viestintää, kuten esimerkiksi sähköpostiviestejä, tallentaa asiakaspalvelun kehittämiseksi ja sen sisällön todentamiseksi.

Puhelutallenteiden osalta niihin liittyvät henkilötiedot tallennetaan itse puheluista sekä puhelinverkosta saaduista tiedoista, esimerkiksi saapuva puhelinnumero.

Käsittelyn käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa keräämme missäkin tilanteessa ja mitä tarkoitusta varten. Käsittelemme alla mainittuja henkilötietojasi vain laillisin perustein etukäteen määriteltyihin tarkoituksiin.

3. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Rekisteröityjen ryhmänä ovat Palmian asiakkaat, asiakkaiden yhteyshenkilöt, asiakkaiden yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöt (esim. asiakkaan huoltoyhtiön yhteyshenkilö) sekä muut henkilöt, jotka ovat puhelimitse yhteydessä Palmian valvomopalveluihin.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät:

 • Asiakkaan perustiedot
  • Asiakkaan yhteystiedot: osoite, nimi, puhelinnumero
  • Käyttäjätunnus
  • Sähköpostisoite
  • Yhteyshenkilöiden tai asiakkaan edustajan nimi ja yhteystiedot
 • Tiedot toimeksiannoista
  • Havainnot ja toimenpiteet
 • Puhelutallenteet valvomopalveluiden puheluista

4. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti emmekä luovuta niitä kolmansille osapuolille. Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan viranomaisille virallisen tietopyynnön johdosta.

Keräämiämme tietojen käsittelyssä käytämme myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia (esim. järjestelmätoimittajat, järjestelmien tekniseen ylläpitoon), joilla on oikeus käsitellä tietojasi ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa. Tämä tarkoittaa, että he eivät voi käyttää tietojasi omiin käyttötarkoituksiin. Velvoitamme heidät sopimusteitse huolehtimaan riittävästä tietosuojan tasosta sekä käsittelyn lainmukaisuudesta.

Henkilötietojasi ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sijoittuneille kolmansille osapuolille. Käyttämämme palveluntarjoaja on sopimuksilla sitoutunut varmistamaan, että kaikessa henkilötietojasi käsittelyssä taataan riittävä tietosuojan taso.

5. Tietoturvallisuus
Meillä on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä.

Pääsynhallinta Palmian henkilötietoja sisältävään aineistoon perustuu keskitettyyn käyttäjärekisteriin ja siihen liittyvään pääsynhallintajärjestelmään. Palvelun pääsyoikeudet on määritelty kolmeen tasoon työtehtävien perusteella (pääkäyttäjä, palvelukeskuksen näkymä, esimiesnäkymä). Palmian päätelaitteet, tietoverkot ja palvelimet on suojattu palomuurein ja muiden asianmukaisten teknisten järjestelmien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Palmia edellyttää kaikilta käyttämiltään palveluntarjoajilta tietosuojalainsäädännön mukaisia toimenpiteitä käsittelemiensä henkilötietojen suojaamiseksi. Palveluntarjoajat ovat salassapitovelvollisia ja asiakkaan henkilötietoja sisältävien järjestelmien tulee olla suojattu ajantasaisten tietoturvakäytäntöjen mukaisesti.

6. Tietojen säilyttäminen
Säilytämme henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksen edellyttämän ajan, niin kauan kuin laki meiltä sitä edellyttää tai siihen asti, että saamme poistopyynnön.

Valvomopalveluiden suorittaman henkilötietojen käsittelyn osalta henkilötietoja säilytetään kolmen vuoden ajan perustuen laissa yksityisistä turvallisuuspalveluista asetettuun säilytysaikaan (Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015, 2 luku, 8 §). Tämän jälkeen tiedot joko hävitetään tai tehdään tunnistamattomiksi muuttamalla ne peruuttamattomasti sellaiseen muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

7. Evästeet ja tiedon tallentaminen päätelaitteellesi
Verkkopalvelu voi tallentaa tietoa päätelaitteellesi evästetiedostojen ja muiden vastaavien tekniikoiden (kuten local storage ja session storage) avulla. Päätelaitteellesi tallennettua tietoa voidaan hyödyntää sekä tilastollisissa-, että markkinoinnillisissa tarkoituksissa. Sinulla käyttäjänä on kuitenkin oikeus rajoittaa seurantaa, tai kieltää se kokonaan – paitsi niiden evästeiden ja tiedon tallentamisen osalta, jotka ovat verkkopalvelun toimivuuden kannalta välttämättömiä.

8. Pääsy tietoihin ja oikeuksien käyttäminen
Sinulla on oikeus tarkastaa mitä tietoja olemme sinusta keränneet rekisteriimme ja vaikuttaa siihen, miten me käytämme niitä. Kuvaamme alla mitä oikeuksia sinulle kuuluu voimassa olevan lainsäädännön puitteissa.

Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkistaa mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 9 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 9 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa käsittelyä, mikäli lainsäädännön edellyttämä peruste täyttyy. Rekisterinpitäjä arvioi mahdollisuuden käsittelyn rajoittamiseen tapauskohtaisesti. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 9 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus henkilötietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot edellyttäen, että jokin lainsäädännön perusteista täyttyy. Rekisterinpitäjä arvioi mahdollisuuden käsittelyn rajoittamiseen tapauskohtaisesti. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 9 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus
Lisäksi rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää suoramarkkinointi (mukaan lukien profilointi suoramarkkinointitarkoituksiin).

Oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimitanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

9. Yhteydenottopyyntö
Kohdassa 8 mainittuja oikeuksia voi toteuttaa lähettämällä pyynnön kirjallisena ja allekirjoitettuna Palmialle (mainittu kohdassa 12) postitse tai sähköpostilla. Tämän lisäksi voit tulla henkilökohtaisesti paikan päälle tarkastamaan omat tietosi erikseen sovittuna ajankohtana. Pyyntöön vastataan yhden (1) kuukauden sisällä.

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille
Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Palmia ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Suomessa valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu, yhteystiedot löydät täältä

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Palmia kehittää palveluitaan säännöllisesti ja tämän vuoksi rekisterinpitäjä varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Mahdollisista isommista muutoksista informoimme verkkosivuillamme erikseen. Muutoin muutokset päivitetään tähän tietosuojaselosteeseen suoraan. Mahdolliset muutokset tietosuojaselosteen sisältöön voivat johtua myös lainsäädännön muuttumisesta.

12. Rekisterinpitäjä
Palmian valvomopalveluiden rekisterinpitäjänä toimii:
Palmia Oy
Y-tunnus: 2653762-3
Osoite: PL 9800, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin: 0303 22 222
Sähköpostiosoite: [email protected]

Ravintolatoiminnan verkkokaupan tietosuojaseloste

1. Johdanto

Päivitetty 2.11.2020

Yksityisyytesi suoja on meille tärkeä. Palmia Oy (myöhemmin "Palmia" tai "rekisterinpitäjä") on siksi sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja käsittelemään henkilötietojasi läpinäkyvästi kulloinkin voimassa olevan lain ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste kuvastaa miten keräämme, käsittelemme ja suojaamme henkilötietojasi kaikessa toiminnassamme.  Tämä tietosuojaseloste koskee Palmian ravintolatoiminnan verkkokaupan asiakastietoja, joka pitää sisällään Palmian nykyiset yksityisasiakkaat, yritysasiakkaat ja yritysasiakkaiden yhteyshenkilöt sekä entiset yritysasiakkaat ja yksityisasiakkaat.

2. Henkilötietojen käyttö ja käsittely

Henkilötietojen käyttötarkoitukset
Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain siltä osin, kuin ne ovat tarpeellisia meidän liiketoimintamme kannalta ja palveluidemme tarjoamiseksi ja kehittämiseksi. Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi muun muassa seuraaviin tarkoituksiin

 • palvelujen tuottamiseksi tai tilauksen toimittamiseksi
 • laskutukseen
 • asiakaspalveluun sekä asiakassuhteiden hallintaan ja hoitamiseen
 • asiakasviestintään
 • myyntiin, markkinointiin ja mainontaan
 • kontaktien hallitsemiseksi
 • asiakaskyselyiden käsittelemiseksi
 • palveluiden kehittämiseksi
 • asiakassopimusten valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi, sekä
 • aina kun laki sitä meiltä edellyttää tai kun oikeutetut etumme sen mahdollistavat.

Käsittelyn oikeusperusteet
Käsittelyn oikeusperusteena on pääasiallisesti sopimuksen täytäntöönpano, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. Käsittelyn perustuessa sopimukseen, on henkilötietojen käsittely välttämätöntä palvelun tuottamisen vuoksi. Palveluja ei pystytä tuottamaan ilman yrityksen yhteyshenkilön tai yksityishenkilön yhteystietoja.

Asiakasrekisteriin sisältyvien henkilötietojen käsittely on tarpeen myös rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Oikeutettu etu tarkoittaa rekisterinpitäjän toimintaan olennaisesti liittyvää käsittelyä, jonka asiakas voi kohtuullisesti olettaa kuuluvan rekisterinpitäjän toimintaan. Rekisterinpitäjän on usein käsiteltävä henkilötietoja voidakseen suorittaa liiketoimintaan liittyviä tehtäviä. Henkilötietojen käsittelyä ei tässä yhteydessä voida välttämättä perustella lakisääteisellä velvoitteella tai sopimuksen perusteella. Henkilötietojen käsittely voi kuitenkin olla perusteltua ”oikeutetun edun” perusteella. Tällöin tietojen käsittelystä oikeutetun edun perusteella on aina arvioitava etukäteen, ettei oikeutetun edun mukaisesta toiminnasta aiheudu vakavaa haittaa rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille. Palmia käsittelee rekisterinpitäjänä tietoja oikeutetun edun perusteella esimerkiksi asiakaspalvelun tarjoamiseksi, väärinkäytösten ja vikojen selvittämiseksi, asiakaspalautteiden käsittelemiseksi ja analysoimiseksi sekä palvelujen kehittämiseksi. Mikäli rekisteröity jättää henkilötietonsa Palmian www-sivuille pyyntönä, että häneen ollaan jäljempänä yhteydessä, henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yritysasiakkaita koskevat henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti sinulta itseltäsi tai yritykseltä, jota edustat asiakassuhteemme aikana. Tiedot kerätään sähköisillä/tulostettavilla lomakkeilla (esim. verkkokaupan tilauslomakkeella tai asiakaspalautteen annon yhteydessä) tai palvelujen ylläpidon aikana. Asiakaspalvelutilanteissa voidaan sinun ja Palmian välistä viestintää, kuten esimerkiksi sähköpostiviestejä, tallentaa asiakaspalvelun kehittämiseksi ja sen sisällön todentamiseksi. 

Yksityisasiakkaita koskevat henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti sinulta itseltäsi tilauksen tai sopimuksen laatimisen yhteydessä. Voit myös halutessasi antaa yhteystietosi asiakaspalautteen yhteydessä.

Käsittelyn käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa keräämme missäkin tilanteessa ja mitä tarkoitusta varten. Käsittelemme alla mainittuja henkilötietojasi vain laillisin perustein etukäteen määriteltyihin tarkoituksiin.

3. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Rekisteröityjen ryhmät ovat yksityisasiakkaat ja yritysasiakkaiden yhteyshenkilöt.

Henkilötietoryhmät koskien yksityisasiakkaita:

 • Suku- ja etunimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostisosoite
 • Hänen palveluista ilmaisemansa mielipiteet

Henkilötietoryhmät koskien yritysasiakkaita:

 • Suku- ja etunimi
 • Työsähköposti
 • Työpuhelinnumero
 • Hänen palveluista ilmaisemansa mielipiteet

Lisäksi verkkokaupan tilaustapahtumasta tallentuu verkkokaupan järjestelmään tilausnumero, maksutapa, maksuaika, IP-osoite sekä maksutiedot

4. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti emmekä luovuta niitä kolmansille osapuolille.

Keräämiämme tietojen käsittelyssä käytämme myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia (esim. tekniseen ylläpitoon, verkkokaupan maksunvälitykseen), joilla on oikeus käsitellä tietojasi ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa. Tämä tarkoittaa, että he eivät voi käyttää tietojasi omiin käyttötarkoituksiin. Velvoitamme heidät sopimusteitse huolehtimaan riittävästä tietosuojan tasosta sekä käsittelyn lainmukaisuudesta. 

Henkilötietoja siirretään Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, koska osa Palmian ulkopuolisista palvelu- tai ohjelmistotoimittajista sijaitsee tai käsittelee henkilötietoja ETA-maiden ulkopuolella. Henkilötietolain (523/1999) 23§:n ja Tietosuoja-asetuksen (2016/679) 46 artiklan mukaisesti henkilötietoja voidaan siirtää kolmanteen maahan, mikäli rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet. Näiden siirtojen osalta Palmia on varmistanut riittävän tietosuojan tason lainsäädännön edellyttämällä tavalla mm. hyödyntämällä käsittelysopimuksissaan EU:n komission 15.6.2001 tekemällä päätöksellä (2001/497/EY) hyväksymiä mallisopimuslausekkeita henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin.

5. Tietoturvallisuus
Meillä on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä.

 • Manuaalinen aineisto:

Henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain asianomaisilla henkilöillä. Arkaluontoinen aineisto hävitetään asianmukaisesti tietosuojajätteenä

 • Digitaalinen aineisto:

Pääsynhallinta Palmian henkilötietoja sisältävään aineistoon perustuu keskitettyyn käyttäjärekisteriin ja siihen liittyvään pääsynhallintajärjestelmään. Käyttöoikeuksia luodaan tarvittaessa pääsynhallintaprosessin mukaisesti. Palmian päätelaitteet, tietoverkot ja palvelimet on suojattu palomuurein ja muiden asianmukaisten teknisten järjestelmien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Palmia edellyttää kaikilta käyttämiltään palveluntarjoajilta tietosuojalainsäädännön mukaisia toimenpiteitä käsittelemiensä henkilötietojen suojaamiseksi. Palveluntarjoajat ovat salassapitovelvollisia ja asiakkaan henkilötietoja sisältävien järjestelmien tulee olla suojattu ajantasaisten tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. 

6. Tietojen säilyttäminen
Säilytämme henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksen edellyttämän ajan, niin kauan kuin laki meiltä sitä edellyttää tai siihen asti, että saamme poistopyynnön.

Yksityisasiakkaat

 • Yksityisasiakkaiden henkilötietoja hävitetään 2 vuoden kuluttua viimeisestä ostosta, jollei kirjanpitolaki edellytä pidempää säilytysaikaa.
 • Yksityishenkilöiden jättämät asiakaspalautteet säilytetään 2 vuotta. Kirjanpitomateriaaleja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti.

Yritysasiakkaat

 • Yritysyhteyshenkilöiden henkilötietoja hävitetään 2 vuoden kuluttua viimeisestä ostosta, jollei kirjanpitolaki edellytä pidempää säilytysaikaa.
 • Yritysyhteyshenkilöiden jättämät asiakaspalautteet säilytetään 2 vuotta. Kirjanpitomateriaaleja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti.

Palmia poistaa virheellisiä ja vanhentuneita tietoja rekisteristä säännöllisesti.

Säilytysajan päättymisen jälkeen tiedot joko hävitetään tai tehdään tunnistamattomiksi muuttamalla ne peruuttamattomasti sellaiseen muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

7. Evästeet ja tiedon tallentaminen päätelaitteellesi
Verkkopalvelu voi tallentaa tietoa päätelaitteellesi evästetiedostojen ja muiden vastaavien tekniikoiden (kuten local storage ja session storage) avulla. Päätelaitteellesi tallennettua tietoa voidaan hyödyntää sekä tilastollisissa-, että markkinoinnillisissa tarkoituksissa. Sinulla käyttäjänä on kuitenkin oikeus rajoittaa seurantaa, tai kieltää se kokonaan – paitsi niiden evästeiden ja tiedon tallentamisen osalta, jotka ovat verkkopalvelun toimivuuden kannalta välttämättömiä.

8. Pääsy tietoihin ja oikeuksien käyttäminen
Sinulla on oikeus tarkastaa mitä tietoja olemme sinusta keränneet rekisteriimme ja vaikuttaa siihen, miten me käytämme niitä. Kuvaamme alla mitä oikeuksia sinulle kuuluu voimassa olevan lainsäädännön puitteissa:

Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkistaa mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 9 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 9 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa käsittelyä, mikäli lainsäädännön edellyttämä peruste täyttyy. Rekisterinpitäjä arvioi mahdollisuuden käsittelyn rajoittamiseen tapauskohtaisesti. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 9 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus henkilötietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot edellyttäen, että jokin lainsäädännön perusteista täyttyy.  Rekisterinpitäjä arvioi mahdollisuuden käsittelyn rajoittamiseen tapauskohtaisesti. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 9 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus
Lisäksi rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää suoramarkkinointi (mukaan lukien profilointi suoramarkkinointitarkoituksiin).

Oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimitanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

9. Yhteydenottopyyntö
Kohdassa 8 mainittuja oikeuksia voi toteuttaa lähettämällä pyynnön kirjallisena ja allekirjoitettuna Palmialle (mainittu kohdassa 12) postitse tai sähköpostilla. Tämän lisäksi voit tulla henkilökohtaisesti paikan päälle tarkastamaan omat tietosi erikseen sovittuna ajankohtana. Pyyntöön vastataan yhden (1) kuukauden sisällä.

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille
Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Palmia ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Suomessa valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät täältä

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Palmia kehittää palveluitaan säännöllisesti ja tämän vuoksi rekisterinpitäjä varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Mahdollisista isommista muutoksista informoimme verkkosivuillamme erikseen. Muutoin muutokset päivitetään tähän tietosuojaselosteeseen suoraan. Mahdolliset muutokset tietosuojaselosteen sisältöön voivat johtua myös lainsäädännön muuttumisesta.

12. Rekisterinpitäjä

Palmian asiakasrekisterin rekisterinpitäjänä toimii:

Palmia Oy
Y-tunnus: 2653762-3
Osoite: PL 9800, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin: 0303 22 222
Sähköpostiosoite: [email protected]

Ruokailijan tietosuojaseloste

1. Johdanto

Yksityisyytesi suoja on meille tärkeä. Palmia Oy (myöhemmin "Palmia") on siksi sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja käsittelemään henkilötietojasi läpinäkyvästi kulloinkin voimassa olevan lain ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste kuvastaa miten keräämme, käsittelemme ja suojaamme henkilötietojasi kaikessa toiminnassamme.  Tämä tietosuojaseloste koskee Palmian Ruokapalveluiden ruokailijoiden henkilötietojen käsittelyä. 

Palmia käsittelee yhteisöasiakkaidensa ruokailijoiden erityisruokavaliotietoja niiden rekisterinpitäjänä toimivan yhteisön lukuun, joka tilaa Palmialta ruokapalvelut. Tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi yksityisten yritysten tilaamien ruokapalvelujen ruokailijat sekä kaupunkien, kuntien ja sairaanhoitopiirien ruokailijat, joihin lukeutuvat oppilaat, opiskelijat, päiväkoti-ikäiset lapset ja koulujen tai päiväkotien työntekijät, hoivakodin asukkaat, hoivakodin työntekijät sekä sairaaloiden potilaat.

Rekisteröityjä ovat Palmian tuottamia ruokapalveluja käyttävien yritysten ja muiden yhteisöjen puolesta toimivat henkilöt sekä ruokatilauksia Palmialta suoraan tekevät henkilöasiakkaat. Palmia toimii henkilöasiakkaiden ruokatilauksiin liittyvien henkilötietojen ja erityisruokavaliotietojen rekisterinpitäjänä.

2. Henkilötietojen käyttö ja käsittely

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Rekisterinpitäjänä toimiva yhteisö kerää ja käsittelee henkilötietoja vain siltä osin, kuin ne ovat tarpeellisia ruokailun järjestämiseksi.

Rekisterinpitäjänä Palmia kerää ja käsittelee henkilötietoja vain siltä osin, kuin ne ovat tarpeellisia liiketoiminnan kannalta ja palveluidemme tarjoamiseksi. Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin

 • ruokapalvelujen tuottamiseksi ja
 • ruokapalvelujen toimittamiseksi
 • asiakassopimusten täytäntöön panemiseksi, sekä
 • aina kun laki sitä meiltä edellyttää

Käsittelyn oikeusperusteet
Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä ruokapalvelun tuottamisen vuoksi, eikä erityisruokapalveluja pystytä tuottamaan ilman henkilö- ja ruokavaliotietoja.

Rekisterinpitäjä määrittelee käsittelyn oikeusperusteet. Ruokapalvelua tarjoava yhteisö, kuten yritysasiakas, kaupunki, kunta tai sairaanhoitopiiri voi käsitellä tietoja esimerkiksi sopimukseen ja lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen.

Kun tietojen rekisterinpitäjä on Palmia, käsittelemme tietoja:

 • sopimukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuen ruokatilausten sekä ruokapalvelujen tuottamisen, toimittamisen ja laskutuksen osalta
 • oikeutettuun etuun perustuen palvelujen markkinoimiseksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi asiakassuhteen perusteella
 • lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi esimerkiksi kirjanpidossa

Säännönmukaiset tietolähteet
Palmian tuottaessa ruokapalveluja yhteisöille, kuten yritysasiakkaille, kaupungille, kunnalle tai sairaanhoitopiirille, rekisterinpitäjänä toimiva yhteisö kerää tiedot rekisteröidyiltä paperisilla tai sähköisillä lomakkeilla tai merkitsemällä tiedot suoraan tietokantaan. Palmia käsittelee näitä tietoja rekisterinpitäjän lukuun. Lasten erityisruokavaliotiedot toimitetaan Palmialle kaupungin tai kunnan varhaiskasvatukselta ja perusopetukselta. Hoiva- ja ateriapalveluasiakkaiden erityisruokavaliotiedot Palmia saa rekisterinpitäjältä tai asiakkaalta. Tiedon saanti voi perustua fyysisiin tai sähköisiin lomaketietoihin (Ilmoitus erityisruokavalio -lomake, ateriatilauslomake). Sairaalan potilaiden henkilötieto- ja erityisruokavaliotiedot saadaan rekisterinpitäjän tietokannasta.

Henkilöasiakkaiden ruokatilauksiin liittyvät yhteystiedot sekä erityisruokavaliotiedot Palmia kerää yksityisasiakkaalta tilauksen yhteydessä. Yksityisten yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden tiedot Palmia kerää yritysasiakkaalta tilauksen yhteydessä. Käsittelemme henkilötietoja vain laillisin perustein ja etukäteen määriteltyihin tarkoituksiin.

3. Henkilötietoryhmät

Henkilötietoryhmät koskien oppilaita, opiskelijoita, päiväkoti-ikäisiä lapsia sekä koulujen ja päiväkotien työntekijöitä:

 • Ruokailijan suku- ja etunimi
 • Ruokailijan syntymäaika
 • Koulu/päiväkoti
 • Luokka/ryhmä
 • Syntymäaika (ei pakollinen)
 • Ruokailijan ikä
 • Ruokailijaryhmä (päiväkoti, esikoulu, alakoulu, yläkoulu, valvonta-ateria jne.)
 • Ruokailijatunnus (asiakasnumero)
 • Alkupäivä
 • Ruokailijan ruokavalio, erityisruokavalio ja allergiatiedot (kielletyt ruoka-aineet tai ruokailijan oma erillinen ruoka-aine lista, ruoan rakenne)
 • Huoltajan nimi ja hänen puhelinnumeronsa
 • Päiväkodin johtaja/luokanopettaja ja heidän puhelinnumeronsa
 • Terveydenhoitaja ja hänen puhelinnumeronsa  

Henkilötietoryhmät koskien potilaita:

 • Sairaalatunnus                            
 • Ruokailijan vastuuyksikkökoodi                         
 • Sisäänkirjatuilla potilailla päivämäärä (osastolla päivämäärä tai uloskirjautumispäivämäärä)
 • Poliklinikka- ja hoidonvarauspotilailla sisäänottoaika (päivämäärä ja sisäänkirjautumisen kellonaika, kellonaika ei pakollinen)
 • Ruokailijan sukunimi ja etunimet
 • Ruokailijan ikä
 • Potilasjärjestelmän huone tai vuodesijaintitieto
 • Ruokailijatunnus (asiakasnumero)
 • Sisäänkirjatuilla potilailla tilakoodi (sisäänkirjattu, uloskirjattu)
 • Potilaan ruokavalio- ja allergiatiedot sekä ruoan rakenne

Henkilötietoryhmät koskien hoivakotien ja kotihoidon asiakkaita:

 • Ruokailijan suku- ja etunimi
 • Ruokailijan yksikkö/tunnus
 • Ruokailijaryhmä
 • Syntymäaika
 • Ruokailijan ruokavalio ja allergiatiedot, ruoan rakenne
 • Laskutusosoite

Henkilötietoryhmät koskien yksityisasiakkaita:

 • Suku- ja etunimi
 • Laskutusosoitetiedot
 • Syntymäaika
 • Sähköpostiosoite
 • Erityisruokavaliotieto (vapaatekstikenttä tuotetilauksen yhteydessä).

4. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti emmekä luovuta niitä kolmansille osapuolille. Palmia voi luovuttaa tietojasi eteenpäin vain, jos luovutuspyyntö perustuu lakiin.

Keräämiemme tietojen käsittelyssä käytämme myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia (esim. tekniseen ylläpitoon), joilla on oikeus käsitellä tietojasi ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa. Tämä tarkoittaa, että he eivät voi käyttää tietojasi omiin käyttötarkoituksiin. Velvoitamme heidät sopimusteitse huolehtimaan riittävästä tietosuojan tasosta sekä käsittelyn lainmukaisuudesta. 

Henkilötietoja käsitellään vain Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueella. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

5. Tietoturvallisuus

Meillä on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä.

 • Manuaalinen aineisto:

Henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain asianomaisilla henkilöillä. Arkaluontoinen aineisto hävitetään asianmukaisesti tietosuojajätteenä

 • Digitaalinen aineisto:

Pääsynhallinta Palmian henkilötietoja sisältävään aineistoon perustuu keskitettyyn käyttäjärekisteriin ja siihen liittyvään pääsynhallintajärjestelmään. Käyttöoikeuksia luodaan tarvittaessa pääsynhallintaprosessin mukaisesti. Palmian päätelaitteet, tietoverkot ja palvelimet on suojattu palomuurein ja muiden asianmukaisten teknisten järjestelmien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Palmia edellyttää kaikilta käyttämiltään palveluntarjoajilta tietosuojalainsäädännön mukaisia toimenpiteitä käsittelemiensä henkilötietojen suojaamiseksi. Palveluntarjoajat ovat salassapitovelvollisia ja asiakkaan henkilötietoja sisältävien järjestelmien tulee olla suojattu ajantasaisten tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. 

6. Tietojen säilyttäminen

Käsitellessämme tietoja toisen rekisterinpitäjän lukuun, rekisterinpitäjä määrittelee tietojen säilytysajan. Yleensä säilytysajat määräytyvät seuraavasti:

 • Päiväkotien ja koulujen erityisruokavaliotiedot päivitetään vähintään kerran vuodessa. Säilytämme päiväkotien ja koulujen erityisruokavaliotietoja asiakkuuden ajan sisältäen seuraavan lukukauden eli noin kuusi kuukautta asiakassuhteen päättymisestä.
 • Hoiva- ja ateriapalveluasiakkaiden tiedot säilytetään asiakkuuden ajan ja henkilötiedot poistetaan asiakassuhteen päättyessä.
 • Sairaanhoitopiirin tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan sairaanhoitopiirin arkistointisuunnitelmana ja lainsäädännön mukaisesti.

Säilytämme henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksen edellyttämän ajan, niin kauan kuin laki meiltä sitä edellyttää tai siihen asti, että saamme poistopyynnön.

Palmia poistaa virheellisiä ja vanhentuneita tietoja rekisteristä säännöllisesti. Säilytysajan päättymisen jälkeen tiedot joko hävitetään tai tehdään tunnistamattomiksi muuttamalla ne peruuttamattomasti sellaiseen muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

7. Pääsy tietoihin ja oikeuksien käyttäminen

Kaupunki, kunnat, sairaanhoitopiirit ja muut julkiset asiakkaat ovat rekisteröityjen erityisruokavaliotietojen osalta rekisterinpitäjiä, ja Palmia Oy on ruokapalveluiden tuottajana henkilötietojen käsittelijä. Rekisterinpitäjä arvioi, miten oikeudet soveltuvat kussakin tilanteessa.

Sinulla on oikeus tarkastaa mitä tietoja sinusta on kerätty rekisteriin ja vaikuttaa siihen, miten niitä käytetään.

Kuvaamme alla mitä oikeuksia sinulle kuuluu voimassa olevan lainsäädännön puitteissa:

Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkistaa mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 10 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 10 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa käsittelyä, mikäli lainsäädännön edellyttämä peruste täyttyy. Rekisterinpitäjä arvioi mahdollisuuden käsittelyn rajoittamiseen tapauskohtaisesti. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 10 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus henkilötietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot edellyttäen, että jokin lainsäädännön perusteista täyttyy.  Rekisterinpitäjä arvioi mahdollisuuden käsittelyn rajoittamiseen tapauskohtaisesti. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 10 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus
Lisäksi rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää suoramarkkinointi (mukaan lukien profilointi suoramarkkinointitarkoituksiin).

Oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimitanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Suomessa valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 899, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde: 029 566 6700

9. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Palveluita kehitetään säännöllisesti ja tämän vuoksi Palmia varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Mahdollisista isommista muutoksista informoimme verkkosivuillamme erikseen. Muutoin muutokset päivitetään tähän tietosuojaselosteeseen suoraan. Mahdolliset muutokset tietosuojaselosteen sisältöön voivat johtua myös lainsäädännön muuttumisesta.

10. Yhteystiedot

Muu rekisterinpitäjä
Silloin, kun kyse on yrityksen tai muun yhteisön tarjoamasta ruokailusta, voit olla suoraan yhteydessä kyseiseen yhteisöön. Tarvittaessa Palmia voi pyynnöstä avustaa rekisteröityä rekisterinpitäjien yhteystietojen hankkimisessa.

Palmia rekisterinpitäjänä
Yksityisasiakkaiden tekemien ruokatilausten ja niihin sisältyvien erityisruokavaliotietojen osalta kohdassa 7 mainittuja oikeuksia voi toteuttaa lähettämällä pyynnön kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle postitse tai sähköpostilla. Tämän lisäksi rekisteröity voi tulla henkilökohtaisesti paikan päälle tarkastamaan omat tietonsa erikseen sovittuna ajankohtana. Pyyntöön vastataan yhden (1) kuukauden sisällä. Palmian yhteystiedot:

Palmia Oy
Y-tunnus: 2653762-3
Osoite: PL 9800, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin: 0303 22 222
Sähköpostiosoite: [email protected]

Rekrytointijärjestelmän tietosuojaseloste

1. Johdanto

Yksityisyytesi suoja on meille tärkeä. Palmia Oy (myöhemmin "Palmia" tai "rekisterinpitäjä") on siksi sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja käsittelemään henkilötietojasi läpinäkyvästi kulloinkin voimassa olevan lain ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten Palmia on sitoutunut keräämään, käsittelemään ja suojaamaan henkilötietosi rekrytointiprosessin aikana.  Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä, jota Palmia suorittaa yhtiössään olevien avointen työpaikkojen täyttämiseksi. Tietojasi käytetään sopivan henkilön valintaan ja rekrytointipäätöksen tekemiseen.

2. Henkilötietojen käyttö ja käsittely

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Palmia käsittelee henkilötietojasi rekrytointipäätösten tekemiseksi. Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi vain siltä osin, kuin ne ovat tarpeellisia rekrytointiprosessin ja henkilövalinnan suorittamiseksi sekä työsopimuksen valmistelemiseksi ja niihin liittyvien oikeuksiemme ja velvollisuuksiemme hoitamiseksi.  Lisäksi käsittelemme henkilötietojasi aina kun laki sitä meiltä edellyttää tai kun oikeutetut etumme sen mahdollistavat.

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojesi käsittelylle on aina oltava laillinen peruste. Rekrytointi perustuu suostumukseesi eli antamalla suostumuksesi rekrytointijärjestelmässämme työhakemuksesi käsittelemiseksi, annat hyväksyntäsi työnhakuasiakirjojesi ja muiden työnhaun yhteydessä antamiesi tietojen käsittelyyn avoinna olevien tai avoimeksi tulevien tehtävien täyttämiseksi.

Käytämme rekrytoinnissa erilaisia tapoja, voit esimerkiksi suoraan hakea avoimeksi ilmoittamaamme tehtävään tai voit lähettää meille avoimen hakemuksen ja kertoa kiinnostuksen kohteistasi. Hyödynnämme rekrytoinnissa myös suorahakua, jolloin me tai meidän kanssa sopimussuhteessa oleva palveluntarjoaja voi etsiä ja lähestyä sopivaksi katsottuja ehdokkaita suoraan ilman, että työpaikasta ilmoitetaan julkisesti ja selvittää hakijan kiinnostusta rekrytointiprosessiin lähtemisestä. Suorahakuprosessissa kandidaattien henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun* eli mahdollisimman sopivien ehdokkaiden etsimiseen julkisista lähteistä ja heidän kontaktoimiseen avoinna olevan tai avoimeksi tulevan tehtävän täyttämiseksi.

Käsittelemme henkilötietojasi myös suostumukseesi perustuen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa, joissa työnhakijan suostumuksella voidaan myös

 • olla yhteydessä työnhakijan nimeämiin suosittelijoihin
 • säilyttää työnhakuasiakirjat kahdentoista (12) kuukauden ajan ja tarvittaessa käyttää niitä myös muita avoimia hakuja varten
 • pyytää työnhakijaa osallistumaan soveltuvuusarviointiin.

Aina kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, sinulle kerrotaan tulevasta tietojen käsittelystä etukäteen ennen suostumuksesi pyytämistä. Suostumuksen antaminen on aina vapaaehtoista ja sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi. Suostumuksen peruminen tapahtuu kirjallisella pyynnöllä rekisterinpitäjälle. Muistathan, että suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

* Oikeutettu etu tarkoittaa rekisterinpitäjän toimintaan olennaisesti liittyvää käsittelyä, jonka rekisteröity voi kohtuullisesti olettaa kuuluvan rekisterinpitäjän toimintaan. Rekisterinpitäjän on usein käsiteltävä henkilötietoja voidakseen suorittaa liiketoimintaan liittyviä tehtäviä. Henkilötietojen käsittelyä ei tässä yhteydessä voida välttämättä perustella lakisääteisellä velvoitteella tai sopimuksen perusteella. Henkilötietojen käsittely voi kuitenkin olla perusteltua ”oikeutetun edun” perusteella. Tällöin tietojen käsittelystä oikeutetun edun perusteella on aina arvioitava etukäteen, ettei oikeutetun edun mukaisesta toiminnasta aiheudu vakavaa haittaa rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille.

Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme sinua koskevat henkilötiedot pääsääntöisesti sinulta itseltäsi hakiessasi avointa työpaikkaa (LAURA™-rekrytointijärjestelmän sähköisellä lomakkeella, sähköpostitse tai haastattelutilanteessa). Hakemus voi olla tiettyyn tehtävään osoitettu, ns. avoin hakemus tai videohakemus. Kun hyödynnämme avoimen työpaikan täyttämisessä suorahakua, sopivia ehdokkaita ja heitä koskevia tietoja etsitään aktiivisesti julkisista tiedonlähteistä. Tietyissä tilanteissa keräämme tietoja muista ulkopuolisista lähteistä nimenomaisella suostumuksellasi tai lain sallimissa rajoissa (esim. turvallisuusselvitys). Esimerkiksi rekrytoinnin yhteydessä voimme etukäteen antamallasi suostumuksella tarkistaa meille toimittamasi suosittelijat tai pyytää sinua osallistumaan soveltuvuustestiin.

3. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteröityjen ryhmät ovat työnhakijat sekä potentiaaliset kandidaatit (suorahaku).

Henkilötietoryhmät:

 • nimi
 • syntymäaika
 • osoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • koulutustiedot
 • kielitaito
 • kortit ja sertifikaatit
 • työhistoria
 • valokuva
 • videotallenne videohaastattelujen yhteydessä

Lisäksi tehtävään valitulta henkilöltä kerätään seuraavia tietoja ennen työsopimuksen allekirjoittamista

 • työterveyden lausunto tehtävään soveltumisesta
 • soveltuvuusarvio (tietyt etukäteen määritellyt tehtävät)
 • rikosrekisteriote (tietyt etukäteen määritellyt tehtävät)
 • turvallisuusselvitys (tietyt etukäteen määritellyt tehtävät)
 • huumausainetesti (tietyt etukäteen määritellyt tehtävät)
 • tiedot ulkomaalaisen työntekijän työskentelyoikeudesta (passi-/henkilökorttikopio, oleskelulupa)

Palmia käsittelee rekrytointiprosessin aikana arkaluonteisia tietojasi ainoastaan silloin, kun käsittely on tarpeen työnantajavelvoitteidemme noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan tai sosiaalisen suojelun alalla tai nimenomaisella suostumuksellasi. Käsittelemme kaikkia arkaluonteisia tietoja laillisesti ja huolellisesti, huolehtien yksityisyydestäsi.

4. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti emmekä luovuta niitä kolmansille osapuolille.

Keräämiämme tietojen käsittelyssä käytämme myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia (esim. HR-järjestelmän toimittaja, rekrytointijärjestelemän toimittaja, tekninen ylläpito, henkilöstöalan palveluntarjoajat), joilla on oikeus käsitellä tietojasi ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa. Tämä tarkoittaa, että he eivät voi käyttää tietojasi omiin käyttötarkoituksiin. Velvoitamme heidät sopimusteitse huolehtimaan riittävästä tietosuojan tasosta sekä käsittelyn lainmukaisuudesta.

Henkilötietojasi ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sijoittuneille kolmansille osapuolille. Käyttämämme palveluntarjoaja on sopimuksilla sitoutunut varmistamaan, että kaikessa henkilötietojasi käsittelyssä taataan riittävä tietosuojan taso. LAURA™-rekrytointipalvelun tietojen käsittelyyn käyttämät palvelimet sijaitsevat Suomessa.

5. Tietoturvallisuus

Meillä on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä.

 • Manuaalinen aineisto: Henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain asianomaisilla henkilöillä. Arkaluontoinen aineisto hävitetään asianmukaisesti tietosuojajätteenä.
 • Digitaalinen aineisto: Pääsynhallinta Palmian henkilötietoja sisältävään aineistoon perustuu keskitettyyn käyttäjärekisteriin ja siihen liittyvään pääsynhallintajärjestelmään. Käyttöoikeuksia luodaan tarvittaessa pääsynhallintaprosessin mukaisesti. Palmian päätelaitteet, tietoverkot ja palvelimet on suojattu palomuurein ja muiden asianmukaisten teknisten järjestelmien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Palmia edellyttää kaikilta käyttämiltään palveluntarjoajilta tietosuojalainsäädännön mukaisia toimenpiteitä käsittelemiensä henkilötietojen suojaamiseksi. Palveluntarjoajat ovat salassapitovelvollisia ja asiakkaan henkilötietoja sisältävien järjestelmien tulee olla suojattu ajantasaisten tietoturvakäytäntöjen mukaisesti.

6. Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksen edellyttämän ajan, niin kauan kuin laki meiltä sitä edellyttää tai siihen asti, että saamme poistopyynnön.

Työhakemuksia liitteineen säilytetään kahdentoista (12) kuukauden ajan rekrytoinnin päättymisestä.

Lisäksi varaamme oikeuden säilyttää erityisissä tilanteissa työhakemustietoja oikeusvaateen valmistelemiseksi, laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi.

7. Evästeet

Voimme kerätä sinun tietokonettasi koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa sinun tietokoneellesi. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen ja käytetään siihen, että voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Sinulla on oikeus estää evästeiden käyttö mutta tämä saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen. Voit tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Lue lisää Palmian verkkosivujen analyyseista ja eväisteiden käytöstä ja niiden käytön estämisestä tutustumalla Palmian verkkosivustojen käyttöehtoihin.

8. Pääsy tietoihin ja oikeuksien käyttäminen

Sinulla on oikeus tarkastaa mitä tietoja olemme sinusta keränneet rekisteriimme ja vaikuttaa siihen, miten me käytämme niitä. Kuvaamme alla mitä oikeuksia sinulle kuuluu voimassa olevan lainsäädännön puitteissa:

Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkistaa mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Pääsy omiin henkilötietoihin ja omien henkilötietojen tarkastaminen LAURA™-rekrytointijärjestelmässä tapahtuu kirjautumalla palvelun hallintaliittymään. Mikäli kirjautuminen hallintaliittymän kautta ei ole mahdollista, voi rekisteröity osoittaa kirjallisen tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle kohdassa 9 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot. Tietojen oikaiseminen tapahtuu LAURA™-rekrytointijärjestelmä palvelun hallintaliittymässä. Mikäli tietojen oikaiseminen hallintaliittymän kautta ei ole mahdollista, rekisteröity voi toteuttaa oikeuden kohdassa 9 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa käsittelyä, mikäli lainsäädännön edellyttämä peruste täyttyy. Rekisterinpitäjä arvioi mahdollisuuden käsittelyn rajoittamiseen tapauskohtaisesti. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 9 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Aina kun tietojesi käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien tietojen käsittelyä. Tällöin emme saa enää käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos voimme perustellusti osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, jonka voidaan katsoa olevan riittävän painava syrjäyttääkseen rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet. Lisäksi mikäli tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tietojen käsittelyä on sallittua jatkaa. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 9 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus henkilötietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot edellyttäen, että jokin lainsäädännön perusteista täyttyy.  Rekisterinpitäjä arvioi mahdollisuuden tietojen poistamiseen tapauskohtaisesti. LAURA™-rekrytointijärjestelmässä omien henkilötietojen poistaminen tapahtuu palvelun hallintaliittymässä. Mikäli henkilötietojen poistamista ei ole mahdollista tehdä hallintaliittymän kautta, rekisteröity voi toteuttaa oikeuden kohdassa 9 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimitanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti. LAURA™-rekrytointijärjestelmän osalta rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa koneellisesti luettavassa muodossa palvelun hallintaliittymän kautta. Mikäli henkilötietojen siirtämistä ei ole mahdollista tehdä hallintaliittymän kautta, rekisteröity voi toteuttaa oikeuden kohdassa 9 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

9. Yhteydenottopyyntö

Kohdassa 8 mainittuja oikeuksia voi toteuttaa lähettämällä pyynnön kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle (mainittu kohdassa 12) postitse tai sähköpostilla. Tämän lisäksi rekisteröity voi tulla henkilökohtaisesti paikan päälle tarkastamaan omat tietonsa sovittuna ajan kohtana. Pyyntöön vastataan yhden (1) kuukauden sisällä.

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Palmia ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

11. Muutokset tähän selosteeseen

Palmia kehittää palveluitaan säännöllisesti ja tämän vuoksi rekisterinpitäjä varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia tähän selosteeseen. Mahdollisista isommista muutoksista rekisterinpitäjä informoi verkkosivuillaan erikseen. Muutoin muutokset päivitetään tähän selosteeseen suoraan. Mahdolliset muutokset selosteen sisältöön voivat johtua myös lainsäädännön muuttumisesta. 

12. Rekisterinpitäjä

Palmian rekrytointirekisterin rekisterinpitäjänä toimii:
Palmia Oy
Y-tunnus: 2653762-3
Osoite: PL 9800, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin: 0303 22 222
Sähköpostiosoite: [email protected]

Eettisen kanavan tietosuojaseloste
Tietosuoja-asetus (206/679, Artikla 13 ja 14)

1. Johdanto

Päivitetty 09.11.2021

Yksityisyytesi suoja on meille tärkeä. Palmia Oy (myöhemmin "Palmia" tai "rekisterinpitäjä") on siksi sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja käsittelemään henkilötietojasi läpinäkyvästi kulloinkin voimassa olevan lain ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste kuvastaa miten keräämme, käsittelemme ja suojaamme henkilötietojasi kaikessa toiminnassamme. Tämä tietosuojaseloste koskee Palmian Eettisen kanavan rekisteriä.

2. Henkilötietojen käyttö ja käsittely

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Eettisen kanavan kautta kaikki konsernin työntekijät ja myös ulkoiset sidosryhmät voivat ilmoittaa nimettömänä väärinkäytösepäilystään. Henkilötietoja käsitellään ilmoitetun tapauksen tutkinnassa sekä mahdollisten seuraamusten arvioinnissa ja toimeenpanossa. Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja ne voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

Rekisterinpitäjä suojaa yksityisyyttä ja käsittelee Eettisen kanavan kautta kerättyjä henkilötietoja tietosuojalainsäädännön ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Käsittelyn oikeusperusteet

Ilmoituksen tekijän henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen (tietosuoja-asetus 6 artikla 1 a, tietosuoja-asetus 9 artikla 2 a).

Ilmoituksen kohteena olevan henkilön ja ilmoitusten käsittelijöiden henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 f). Käsittely nojautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 2019/1937 (23.10.2019), EUVL L 305/34, 26.11.2019, joka on tarkoitus vuoden 2021 loppuun mennessä saattaa voimaan kansallisella lainsäädännöllä. Erityisten henkilötietojen käsittelyn perusteena on työoikeuden alaan kuuluvien velvoitteiden noudattaminen (tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 b).

Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittajina voivat toimia konsernin työntekijät ja myös ulkoiset sidosryhmät. Lisäksi rekisterinpitäjä kerää tapauksen tutkinnan aikana ilmoitukseen liittyviä välttämättömiä tietoja asianosaisilta sekä tapahtumiin liittyviltä henkilöiltä ja tahoilta.

3. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Ilmoittaja

Lähtökohtaisesti ilmoitukset tehdään nimettömänä. Ilmoittaja saattaa itse lisätä ilmoitukseen henkilötietojaan (kuten nimi, sijaintitieto, taloudellisia tietoja jne). Ilmoituksissa voi olla kuvia ja videokuvaa. Ilmoittajan itsestään antamat tiedot saattavat sisältää myös erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja (kuten terveystietoja). Ilmoitettuun tapahtumaan liittyvät seikat saattavat olla sellaisia, että ilmoittaja on näiden tietojen perusteella epäsuorasti tunnistettavissa.

Ilmoituksen kohteena oleva henkilö

Ilmoitus saattaa sisältää ilmoituksen kohteena olevaa henkilöä (kuten nimi, sijaintitieto, taloudellisia tietoja, kuvia, videokuvaa jne), hänen käyttäytymistään ja olosuhteitaan koskevia tietoja sekä muita henkilökohtaisia tietoja. Tiedot saattavat sisältää myös erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja (kuten terveystietoja).

Ilmoitusten käsittelijät

Ilmoitusten käsittelijöistä kerätään seuraavat henkilötiedot:

- nimi, titteli, käyttäjätunnukset, lokitiedot

 4. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Rekisterinpitäjän käytössä olevaa Eettistä-kanavaa ylläpitää ulkopuolinen palveluntarjoaja (Plan Brothers Oy). Rekisterinpitäjä on varmistanut sopimuksella, että palveluntarjoaja käsittelee Eettisen-kanavan kautta saatuja henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, esimerkiksi viranomaisille tai ulkopuolisille tarkastajille, lakiin perustuen.

5. Tietoturvallisuus

Meillä on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä.

 • Manuaalinen aineisto:

Henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain asianomaisilla henkilöillä. Arkaluontoinen aineisto hävitetään asianmukaisesti tietosuojajätteenä

 • Digitaalinen aineisto:

Henkilötietoihin pääsevät ja niitä käsittelevät ne rekisterinpitäjän nimeämät työntekijät, jotka osana työtehtäviään käsittelevät ilmoituksia ja tutkivat tapahtumia. Pääsynhallinta Palmian henkilötietoja  sisältävään aineistoon perustuu keskitettyyn käyttäjärekisteriin ja siihen liittyvään pääsynhallintajärjestelmään. Käyttöoikeuksia luodaan tarvittaessa pääsynhallintaprosessin mukaisesti.

Palmian päätelaitteet, tietoverkot ja palvelimet on suojattu palomuurein ja muiden asianmukaisten teknisten järjestelmien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Palmia edellyttää kaikilta käyttämiltään palveluntarjoajilta tietosuojalainsäädännön mukaisia toimenpiteitä käsittelemiensä henkilötietojen suojaamiseksi. Palveluntarjoajat ovat salassapitovelvollisia ja asiakkaan henkilötietoja sisältävien järjestelmien tulee olla suojattu ajantasaisten tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. 

6. Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään säännönmukaisesti enintään kaksi (2) vuotta tutkimuksen päättymisen jälkeen. Tämän jälkeen tiedot hävitetään. Säilytysaika voi vaihdella pakottavien oikeudellisten vaatimusten mukaisesti, joita ovat esimerkiksi rikosprosessia ja työturvallisuutta koskevat lait.

7. Pääsy tietoihin ja oikeuksien käyttäminen

Sinulla on oikeus tarkastaa mitä tietoja olemme sinusta keränneet rekisteriimme ja vaikuttaa siihen, miten me käytämme niitä. Kuvaamme alla mitä oikeuksia sinulle kuuluu voimassa olevan lainsäädännön puitteissa:

Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkistaa mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 9 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 9 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa käsittelyä, mikäli lainsäädännön edellyttämä peruste täyttyy. Rekisterinpitäjä arvioi mahdollisuuden käsittelyn rajoittamiseen tapauskohtaisesti. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 9 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Oikeus henkilötietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot edellyttäen, että jokin lainsäädännön perusteista täyttyy.  Rekisterinpitäjä arvioi mahdollisuuden käsittelyn rajoittamiseen tapauskohtaisesti. Oikeuden voi toteuttaa kohdassa 9 mainitulla yhteydenottopyyntötavalla.

Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus

Lisäksi rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää suoramarkkinointi (mukaan lukien profilointi suoramarkkinointitarkoituksiin).

Oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimitanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

8. Yhteydenottopyyntö

Kohdassa 7 mainittuja oikeuksia voi toteuttaa lähettämällä pyynnön kirjallisena ja allekirjoitettuna Palmialle (mainittu kohdassa 12) postitse tai sähköpostilla. Tämän lisäksi voit tulla henkilökohtaisesti paikan päälle tarkastamaan omat tietosi erikseen sovittuna ajankohtana. Pyyntöön vastataan yhden (1) kuukauden sisällä.

9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Palmia ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Suomessa valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu, yhteystiedot löydät täältä

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Palmia kehittää palveluitaan säännöllisesti ja tämän vuoksi rekisterinpitäjä varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Mahdollisista isommista muutoksista informoimme verkkosivuillamme erikseen. Muutoin muutokset päivitetään tähän tietosuojaselosteeseen suoraan. Mahdolliset muutokset tietosuojaselosteen sisältöön voivat johtua myös lainsäädännön muuttumisesta.

11. Rekisterinpitäjä

Palmian asiakasrekisterin rekisterinpitäjänä toimii:

Palmia Oy
Y-tunnus: 2653762-3
Osoite: PL 9800, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin: 0303 22 222
Sähköpostiosoite: [email protected]