MENU

Palmian vastuullisuusraportti 2019

Olemme vastuullinen ja turvallinen kumppani sekä asiakkaille että omille työntekijöillemme. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti asiakkaidemme ja heidän asiakkaidensa tarpeiden näkökulmasta - haluamme myös auttaa asiakkaitamme saavuttamaan omat ympäristötavoitteensa.

Arvot
Kohtaamme, kuuntelemme, palvelemme, kehitymme. Johto ja henkilöstö ovat määritelleet Palmian arvojen sisältöä ja merkitystä yhteisesti.

Missio
Olemme olemassa asiakasta varten. Omistaudumme aidosti asiakkaidemme hyvinvoinnille, turvallisuudelle ja viihtyvyydelle. Olemme hyvä ja turvallinen kumppani arjessa.

Yrityksen johto on määritellyt, miksi yritys on olemassa ja mitä organisaation toiminnalla halutaan saavuttaa.

Strategia
Henkilöstöhyvinvointi on määritelty yhdeksi painopistealueeksi. Tähän päämäärään liittyy yhtenäinen toiminta- ja johtamiskulttuuri läpi organisaation. Strategian painopisteistä mainittakoon myös tuottavuuden nostaminen, johon liittyy mm. työtapojen tehostaminen yhdessä henkilöstön kanssa sekä prosessiajattelun kehittäminen.  Strategiamme mukaisesti olemme asiakkaillemme helppo, turvallinen ja vastuullinen ulkoistuskumppani. Johtoryhmä ja hallitus seuraavat strategian toteutumista säännöllisesti.

Sertifioitu ympäristöjärjestelmä
Ympäristötyötämme ohjaa kansainvälisen ISO 14001 -standardin mukaan sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Arvioimme vuosittain ympäristönäkökohdat, huomioimme ne kaikessa toiminnassa ja parannamme ympäristöasioiden hallintaa jatkuvasti. Palmian merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät pääasiassa energiankulutukseen, liikenteeseen, jätteisiin ja hankintoihin. Vastuullisuuteemme kuuluu olennaisena osana myös sosiaalinen ja yhteiskunnallinen näkökulma.

Sertifioitu laadunhallinta
Palmia on perustamisestaan, vuodesta 2015 lähtien, ylläpitänyt sertifioitua ISO 9001 -standardin mukaista laadunhallintajärjestelmää.  Se edellyttää systemaattista toimintaa laadun parantamiseksi, kuten toimivaa asiakaspalautejärjestelmää, toiminnan säännöllistä auditointia ja arvioimista, prosessiajattelua sekä jatkuvaa toiminnan kehittämistä.

Digitalisaatio on osa kehittämistyötämme
Jatkoimme v. 2019 robotiikan hyödyntämisen tutkimusta siivoustyössä Aalto-yliopistolla, Oodissa sekä Hämeenlinnassa. Kartoitimme, testasimme ja otimme käyttöön robotti-imureita sekä robottiyhdistelmäkoneen.

Clean pilot -ohjelmiston pilotointi alkoi v. 2019 ja jatkuu vuonna 2020. Ohjelmisto tehostaa siivouspalvelun prosessia ja muuttaa sen läpinäkyvämmäksi. Siihen voidaan myös liittää asiakasnäkyvyys, joka omalta osaltaan parantaa asiakaskokemusta.

Talvella 2019 Palmia jatkoi Helsingin kaupungin lumikuormien digitaalista valvontaa. Tarkemmalla kuormien ohjauksella ja seurannalla pääkaupunki haluaa vastata ilmastohaasteeseen. Samalla vähenee maahan ja ilmaan joutuvien päästöjen määrä, mutta yhtä lailla seurannalla pyritään hallitsemaan turvallisuusriskejä. Jatkoimme digitaalisen valvontajärjestelmän kehittämistä loppuvuoden aikana ja uusi versio valmistui vuodenvaihteessa.

 Field Service -kenttätyönohjausjärjestelmän käyttöönotto laajeni täysmittaisesti Hämeenlinnaan. Järjestelmää kehitettiin ja siinä otettiin käyttöön muun muassa laskutus- ja töiden siirto-ominaisuudet.

Suomalaisen yhteiskunnan rakentaja

Avainlippu
Palmialla on Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu merkkinä suomalaisesta yrityksestä ja siitä, että käytämme esimerkiksi ruoanvalmistuksessa runsaasti suomalaisia elintarvikkeita. Palmia myös maksaa kaikki veronsa Suomeen ja rakentaa siten suomalaista yhteiskuntaa. www.suomalainentyo.fi

Avainlipun ensisijaisena myöntämiskriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Yrityksen pääkonttorin ja johdon on myös sijaittava Suomessa. Palmian palvelujen kotimaisuusaste on viimeisimmän laskelman mukaan 79 % ja myös muut vaatimukset täyttyvät.

Harmaan talouden torjunta
Harmaan talouden torjumisessa Palmialla on ohjeistus, jonka noudattamista valvotaan. Ulkopuolista työvoimaa käytettäessä tilaajavastuulain mukaiset dokumentit tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista, jotta sopimusta ei virheellisesti laadita sellaisen toimijan kanssa, joka on esim. mahdollisesti laiminlyönyt verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamisen tai on liiketoimintakiellossa. Sopimuskumppanin harmaan talouden seurannasta vastaa ensisijaisesti Palmian edustajaksi sopimuksen seurantaan nimetty yhteyshenkilö. Suoritamme sopimuskumppaneiden tilaajavastuulain mukaisten selvitysten seurantaa säännöllisesti tilaajavastuu.fi -palvelusta. Palveluntarjoajien edellytetään kuuluvan tilaajavastuu.fi -palveluun.

Vastuullinen kesäduuni
Palmia palkkaa merkittävässä määrin kesätyöntekijöitä, joille tarjotaan mahdollisuus päästä kerryttämään työkokemusta. Vuonna 2019 palkkasimme vajaa 200 kesätyöntekijää, joista 40 oli nuoria kesäapulaisia. Olemme jo useana vuotena olleet mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa.

Henkilöstöä kunnioittavat toimintatavat ja yhdenvertaisuus

Työhyvinvointi
Kahden vuoden välein toteutettava työhyvinvointikysely tuo tulostensa kautta aineistoa yhdenvertaisuustilanteen ja työhyvinvoinnin arviointiin Palmiassa. Tämän lisäksi henkilöstön työvirettä seurataan koko henkilöstölle tehtävällä viikoittaisella Vire-mittauksella, jonka aloitimme vuonna 2019.

Rekrytointi
Palmian rekrytointiprosessissa noudatetaan syrjimättömiä toimintatapoja ja käytäntöjä. Tasa-arvosuunnitelmaan on kirjattu toimenpiteet sukupuolten välisen tasa-arvon kehittämiseksi työpaikalla sekä sovittu toimenpiteistä, vastuuhenkilöistä, seurannasta ja tiedottamisesta. Tasa-arvosuunnitelma on kaikkien luettavissa Palmian intrassa.

Naisia Palmian henkilöstöstä on noin 55% ja miehiä 45%, joten sukupuolijakauma on melko tasainen. Palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen ja samasta työstä maksetaan sama palkka. Palkkakartoituksen mukaan ansiot ovat samalla tasolla sukupuolesta riippumatta.

Varhainen tuki
Palmiassa on käytössä työkyvyn tuen prosessi: Vatu-menettelyllä pyritään ennaltaehkäisemään pitkiä sairauspoissaoloja. Paluun tuen muotoja hyödynnetään aktiivisesti esimerkiksi osasairauspäivärahaa, työkokeilua, uudelleensijoitusta ja korvaavaa työtä. 

Tehtävissä, joissa mukautusten avulla voidaan mahdollistaa esimerkiksi vammaisen henkilön työskentely, pyritään tekemään työntekijän rajoitusten edellyttämät kohtuulliset mukautukset työympäristön ja välineiden suhteen. Työtehtävien fyysinen rasittavuus voi johtaa yksittäisissä tapauksissa työntekijän työkyvyn alenemaan. Työkyvyn alentuessa Palmiassa tuetaan osatyökykyisten työssä jatkamista kohtuullisin mukautuksin erilaisilla keinoilla, esim. työtehtävää keventämällä tai muuttamalla tai työaikajärjestelyjä muokkaamalla.

Mielipiteet julki
Palmiassa henkilöstö voi vapaasti ilmaista mielipiteitään yhtiön kanavissa ja mielipiteitä myös kysytään eri aiheista erilaisilla kyselyillä. Muun muassa Yammer toimii koko henkilöstön sisäisenä keskustelualustana. Myös Palmian sisäisissä infotilaisuuksissa on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä suoraan ja keskustella johtajien ja vastuuhenkilöiden kanssa yhtiön asioista koko henkilöstön laajuudessa. 

Osaamisen kehittäminen
Tarjoamme koko henkilöstölle mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan mm. oppisopimusten avulla. Oppisopimuksessa opiskelee vuosittain noin 100 työntekijää. Osaan opinnoista olemme voineet järjestää palmialaisten omia opiskeluryhmiä. Koulutusmahdollisuuksia on tarjolla kaikissa tehtävissä ja koulutukseen hakeutumiseen kannustetaan.

Koulutuskonseptin uudistuksen suunnittelu aloitettiin vuonna 2019. Tavoitteena oli perustaa koulutustiimi, johon tulee kouluttajia joka liiketoiminta-alueelta. Toimintaa kehitetään yhteistyössä kentän tarpeisiin soveltuvaksi ja tehdään koulutussuunnitelma sekä valitaan tuleville vuosille painopisteet koulutusaiheittain. Toiminta alkaa vuoden 2020 aikana.

Palmian omaa, toimitilapalvelujen sijaistuspoolia koulutettiin mm. asiakkaan kohtaamiseen ja kohteiden haltuunottamiseen. Tällä hetkellä noin 10-henkinen pooli perustettiin lyhytaikaisia sijaistuksia varten. Oma työntekijä tietää Palmian arvot, asiakaslupauksen ja tavan tehdä töitä, lisäksi oma sijainen parantaa myös asiakastyytyväisyyttä.

Monikulttuurisuuden huomioiminen
Noin 50 eri kansallisuutta työskentelee Palmiassa. Teemme koko Palmiaa koskevat ohjeistukset ja koulutukset suomen lisäksi englanniksi ja tarpeen mukaan myös muilla kielillä.

Liiketoimintojen koulutuksissa ja ohjeistuksissa, varsinkin toimitilapalveluissa, huomioidaan monikulttuurisen työvoiman viestinnälliset haasteet; koulutuksissa käytetään apukielenä englantia, tekstit laaditaan selkosuomella ja puhekielenä käytetään selkosuomea. Koulutuksissa hyödynnetään kuvallista materiaalia ja Taito-oppimisympäristöön tehdään materiaalia selkosuomella ja videoilla. Palmian Ympäristöosaaja-koulutusmateriaali on tehty myös englanniksi.

Energia- ja materiaalitehokkuus ja CO2-päästöjen vähentäminen

Energiatehokkuus
Osana Helsingin kaupunkikonsernia Palmia on sitoutunut Helsingin kaupungin energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017-2025. Palveluntuottajana meillä on merkittävä rooli asiakkaiden ympäristökuorman keventäjänä. Palmian edustaja on mukana Helsingin kaupungin energiansäästötyöryhmässä (ESTR), ja olimme mukana myös kahden alatyöryhmän toiminnassa.

Energiansäästötyöllä tuemme omien tavoitteidemme lisäksi asiakkaidemme tavoitteiden toteutumista. Yhteistyössä olemme päässeet merkittäviin säästöihin niin energiankulutuksessa kuin euroissakin. Teimme muun muassa asiakkaallemme energiaselvityksen kohdekatselmusraportin Vuosaaren satama-alueelle. Myös manageerauspalvelumme teki useita etävalvontana toteutettuja sisäilmanmittauspalveluita. Niissä tarkoituksena oli löytää suosituksista poikkeavia lämpötiloja ja mm. sisäilmasuosituksen mukaisista arvoista poikkeavia hiilidioksidipitoisuuksia. Näin pystyttiin rakennusautomaation avulla säätämään olosuhteet energiatehokkaammiksi ja tilojen käyttäjille miellyttävimmiksi.

Kuljetuskilpailutusten kriteereissä huomioimme ympäristönäkökohdat sopimusasiakkaiden toiveiden mukaan; tällöin päästöluokka on vähintään EURO 6. Kuljetuksissa teemme yhteistyötä Postin kanssa, jonka Posti Green -ympäristöohjelman avulla vähennetään lähetysten kuljettamista ja jakelun ilmastorasitusta.

Energiankulutuksen vähentäminen Palmian omassa toiminnassa
Palmia on vuoden 2019 aikana vähentänyt edelleen liikkumisesta aiheutuvaa energiankulutusta ja päästöjä myös karsimalla matkustamista kokouksiin, infotilaisuuksiin ja koulutuksiin. Käytössä on erilaisia sähköisiä järjestelmiä, jotka mahdollistavat osallistumisen omalta työpisteeltä, kännykällä tai kotoa. Taito-oppimisympäristö kokoaa palmialaiset yhteisten verkkokoulutusten piiriin. Palmialaiset voivat osallistua sähköisesti etänä yhteisiin infotilaisuuksiin. Etätöiden tekemiseen kannustetaan niissä töissä, joissa se on mahdollista.

Teimme omaan yritykseemme energiaselvityksen, jossa koko Palmian energiankäyttö käytiin läpi. Selvitimme potentiaalisia toimenpiteitä, joilla energiakäyttöä voitaisiin pienentää. Teimme myös kohdekatselmuksen Kaurialan keskuskeittiöön Hämeenlinnaan, jossa keittiötoiminnan hukkalämpönä poistoilman mukana katosi isot määrät lämmintä ilmaa. Tähän ehdotimme lämmöntalteenoton rakentamista poistoilmalämpöpumpputekniikkaa käyttäen.

Palmia Foodsin keittiöissä on käytössä Hyvät ympäristötavat käyttöön -ohje, jossa kerrataan käytännön toimintatavat energian jatkuvaksi säästämiseksi keittiötyössä. Laitteiden oikean mitoituksen, ajoituksen, tehokkaan täyttöasteen ja valmiiden ohjelmien käytön lisäksi laitteiden puhdistus- ja kunnossapitoautomatiikan hyödyntäminen on laadun ja energiansäästön kannalta tärkeää.

Valitsemiemme sopimustoimittajien pitää toimittaa elintarvikkeen jalostajan toimipaikkakohtainen energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma sopimuskauden alussa tai esimerkiksi 6 kk kuluttua sopimuksen alkamisesta. Lihatoimittajamme kilpailutuskriteereissä oli vaatimuksena mm. selvitys tuotteen muovipakkauksissa ja etiketeissä käytetyn muovin laadusta.

Hiilijalanjälki
Autokantamme hiilijalanjälki supistui voimakkaasti vuoden 2019 aikana. Kävimme läpi autokantamme ja mietimme jokaisen auton sijoittumiskohteen sekä todellisen käyttötarpeen järkeistämällä toimintaa. Ympäristötavoitteena tehtiin selvitys sähköautojen käytöstä ja päätös hankinnasta v. 2019. Ensimmäiset sähköautot tulevat käyttöön v. 2020 Helsingin toimipisteessä.

Puhdas työympäristö, puhtaat vesistöt

Siivouksen ympäristövaikutusten pienentäminen
Pitkän tähtäimen tavoitteenamme Palmiassa on toiminnasta syntyvän kemikaalikuorman pienentäminen, jolla voimme vaikuttaa osaltamme mm. Itämeren tilaan. Palmia tuottaa päivittäin noin kaksi miljoonaa neliötä puhtaita ja viihtyisiä toimitiloja aina päiväkodeista oppilaitoksiin ja suuria asiakasmääriä palveleviin kiinteistöihin. Puhtauden ja viihtyisyyden rinnalla haluamme edistää palvelun tuottamista ympäristöystävällisesti sekä turvallisesti. Ympäristömerkittyjen puhdistusaineiden käytön rinnalla Palmian ylläpitosiivouksessa on jo runsaat 132 000 kemikaalittomasti siivottavaa neliöitä.

Toimitilapalveluissa vähennettiin edelleen siivouksen aiheuttamaa kemikaalikuormaa. Toimenpiteinä oli ostojen ohjauksen tehostus ja kemikaalittoman siivouksen lisääminen.

Kemikaaliton siivous auttaa pienentämään puhtaanapidosta syntyvää ympäristökuormaa, tukee hyvää sisäilmastoa ja vähentää sekä tilojen käyttäjien, että puhtaanapidon ammattilaisten kemikaaleille altistumista. Kemikaalittoman ylläpitosiivouksen rinnalla Palmia tutkii ja testaa myös kemikaalittomia peruspesuja tavoitteenaan löytää uusia keinoja kiinteistöjen pintamateriaalien kunnossapitoon uudenaikaisilla mekaanisilla menetelmillä. Lattiapintoja ylläpidetään mm. ympäristömyönteisellä Twister-menetelmällä käyttäen vain vettä ja yhdistelmäkoneessa timanttilaikkaa. Siivouskoneemme ovat 98%:sti kierrätettäviä saavutettuaan elinkaarensa pään.

Kokeilimme myös probiootteja v. 2019 Aalto-yliopiston siivouksessa ja päätimme jatkaa kokeilua keskuskirjasto Oodissa. Kemikaalittoman siivouksen siivousliinojen kemikaalittoman pesun testaus suunniteltiin 2019 ja toteutaan Oodissa 2020.

Uuden peruspesukonseptin suunnittelu aloitettiin v. 2019 ja toteutus on v. 2020. Tavoitteena on parantaa henkilöstön työhyvinvointia, dokumentointia ja asiakastyytyväisyyttä.                                          

Läpinäkyvyys ja vastuulliset hankinnat

Hankintojen vastuulliset vaatimukset
Kaikkiin uusiin tai uusittaviin materiaali- ja alihankintatarjouspyyntöihin asetetaan tuotteen ympäristöominaisuuksiin tai tuottajan ympäristöasioiden hoitoon liittyviä vaatimuksia. Mm. henkilöautojen hankinnassa noudatetaan päästöjen osalta selkeitä kriteereitä, jotka on määritetty yhtiön sisäisissä auto-ohjeistuksissa. Myös kuljetuspalvelua hankittaessa ympäristökriteerien asettamisella varmistetaan sopimusteitse haluttuja asioita palveluntuottajalta. Tällaisia ovat esim. vaatimus taloudellisen ajotavan koulutuksesta, kuljettajakohtainen ajotavan seurantajärjestelmä, euroluokat ja vähäpäästöisyys auton koosta riippuen.

Ruokahävikin vähentäminen
Hävikki on olennaisimpia tekijöitä, joka vaikuttaa keittiön CO2-kuormaan. Hävikin seuraaminen ja pienentäminen on yksi keittiöidemme ydintoiminnoista ja hävikin vähentäminen tavoitteellista sekä jatkuvaa. Ruokahävikillä on merkittäviä vaikutuksia niin ympäristöön kuin talouteenkin. Kirjattu hävikki on hyödyllinen väline konkretisoimaan syntyvän hävikin määrää sekä hintaa ja se helpottaa ongelmakohtien tunnistamista.

Hävikkiä tarkastellaan yrityksemme johtotasolla ja yhdessä tilaajien kanssa, päällikköpalavereissa sekä toimipaikkojen tiimipalavereissa. Hävikin seurannasta saatua tietoa käytetään hyväksi ruokalistasuunnittelussa, trendien ja ajankuvan tunnistamisessa tuotekehityksessä ja reseptiikan kehittämisessä. Ravintoloiden yli jäänyttä ruokaa myydään ResQClubin kautta ja eri kuntien kanssa on sovittu käytännöistä, kuinka yli jäänyttä ruokaa luovutetaan hyötykäyttöön. Kouluissa ja päiväkodeissa aloitettiin hävikinseuranta loppuvuonna 2019.

Raaka-aineiden pakkausmateriaalit ja pakkauskoot
Neuvottelemme aina raaka-ainetoimittajien kanssa meille sopivista pakkausmateriaaleista ja tehdessämme tilauksia huomioimme tuotteissa keittiökohtaiset pakkauskoot. Näillä toimenpiteillä vähennämme pakkausjätettä. Kierrätämme kaiken keittiöistä syntyvän jätteen, niin pitkälle kuin se on mahdollista.

Palmian ravintoloissa käytetyistä kertakäyttöastioista lähes 90 % on valmistettu kompostoituvista kierrätysmateriaaleista. Biojätteen mukana voi hävittää mm. kertakäyttöiset kahvikupit ja aamiaiskupit, kuppien kannet ja lautasliinat.

Reilu kauppa
Reilun kaupan tuotteita Palmia on käyttänyt jo vuodesta 2011. Reilu kauppa on kehittyvissä maissa viljeltävien ja valmistettavien tuotteiden sertifiointijärjestelmä. Reilu kauppa takaa tuottajille taloudellista turvaa ja edellytykset kestävämpään toimintaan. Viljelijöille taataan vähimmäishinta raaka-aineesta ja osuuskunta saa lisäpalkkion, joka voidaan sijoittaa esimerkiksi omaan tuotantoon tai infrastruktuuriin, sairaanhoitoon tai koulutukseen paikallisessa yhteisössä. Palmiassa reilun kaupan tuotteiden ostot vuonna 2019 olivat n. 97 000 e.

Portaat luomuun -ohjelma
Vuonna 2019 Palmian ravintolat ovat olleet Portaat luomuun -portaalla 2-3. Portaat luomuun on valtakunnallinen EkoCentrian ohjelma kaikenkokoisille yksityisille ja julkisille ruokapalveluille, jotka haluavat lisätä luomutuotteiden käyttöä osana kestävän kehityksen mukaista toimintaansa. Luomuruoka tuotetaan valvotusti luonnonmukaisilla menetelmillä ilman keinotekoisia lannoitteita ja torjunta-aineita. Luomutuotannossa otetaan huomioon sekä eläinten että ympäristön hyvinvointi ja se tarkoittaa puhdasta, terveellistä, turvallista ja vastuullista ruokaa.  Käytimme 74 000 kiloa luomutuotteita vuonna 2019, joukossa oli mm. viljatuotteita, vihanneksia, hedelmiä, maitotuotteita, teetä ja kahvia.

Kasvisruokaa, kalaa ja suomalaisia raaka-aineita tarjolla kaikissa ravintoloissamme
Kasvisruoka on usein ilmastoystävällisin valinta. Tarjoamme kaikissa ravintoloissamme kasvisvaihtoehtoja ja mahdollisuuksien mukaan myös vegaanista ruokaa. Olemme noudattaneet WWF:n kalasuosituksia jo vuodesta 2011 lähtien. Mahdollisuuksien mukaan tarjoamme myös Itämeren kalaa kuten särkeä, silakkaa ja lahnaa, joka auttaa poistamaan ravinteita Itämerestä sekä tukee paikallisia yrittäjiä. Ravintoloissa tarjoamamme liha, broileri, vilja ja maito ovat 100 %:sti suomalaista alkuperää.

Elintarvikkeiden alkuperä ja ympäristöystävällisyys
Tavarantoimittajakumppaneita valitessamme varmistamme aina toimittajan eettisyyden ja varmistumme toimittajan ympäristöystävällisestä toimintatavasta. Kaikkien tuotteidemme ja raaka-aineidemme alkuperä tulee olla helposti selvitettävissä. Osan toimittajiemme tuotteista pystymme jäljittämään jopa tuotteen kotitilalle saakka. 

Palmialle on tärkeää, että asiakkaamme voivat luottaa meillä tarjottavan kalan olevan vastuullisesti kalastettua. Emme osallistu merien tyhjentämiseen uhanalaisista kalalajeista. Palmia noudattaa WWF:n kalaoppaan suosituksia tarjottavan kalan valinnassa. Usein käyttämämme kala on myös MSC-sertifioitua. Käytämme suomalaisia raaka-aineita aina, kun se on mahdollista – huomioiden sesonkisaatavuuden ja laadun. Mm. käyttämämme liha, maitotaloustuotteet ja kananmunat ovat suomalaisia.